Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

<i>Srdce bez hraníc</i> v rukách prvých nositeľov. Zľava doprava – prof. Michal Novák, Mgr. Mária Wirth z Centra Memory, Mgr. Dušan Mikulec (prevzal ocenenie za Veroniku Košťányovú), riaditeľka Domu Svitania Mgr. Štefi Nováková (iba zhoda mien, nie príbuzenstvo s prof. Novákom) a Anton Srholec.

"Srdce bez hraníc" pre prof. Michala Nováka

17. 2. 2009 | zhliadnuté 2507-krát
Bratislavský samosprávny kraj udelil 13. februára ocenenia "Srdce bez hraníc". Nositeľom špeciálneho titulu Srdce bez hraníc sa stal riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV prof. Michal Novák.

Ocenením Srdce bez hraníc, ktoré BSK udelil na 3. reprezentačnom charitatívnom plese, oceňuje Bratislavský samosprávny kraj významný humanitný, charitatívny, či verejnoprospešný počin v piatich kategóriách :
- pomoc a starostlivosť o deti
- pomoc a starostlivosť o seniorov
- pomoc a starostlivosť pre postihnutých
- pomoc a starostlivosť o opustených
- a špeciálny titul Srdce bez hraníc za taký významný počin, ktorý prekročil nielen hranice jedného kalendárneho roka, ale aj BSK. Tým sa ocenený stane symbolickým reprezentantom kraja v humanitnej a charitatívnej oblasti.

Návrhy na ocenenia dáva predsedovi BSK Rada poradcov v sociálnej oblasti – poradný orgán, zložený z predstaviteľov poskytovateľov sociálnych služieb v regióne. Originálna cena je z dielne Alexandry Kališovej. Okrem toho BSK držiteľom ocenení odovzdal finančný príspevok – výťažok z plesu ako vyjadrenie vďaky, podpory a motivácie do ďalších humánnych činov aj pre mnohých iných.

Podľa predsedu BSK Vladimíra Bajana chce BSK cenou Srdce bez hraníc inšpirovať čo najviac ľudí, organizácií, či inštitúcii k pomoci a k ohľaduplnosti voči slabším a ohrozeným skupinám nášho kraja. Lebo ako tvrdí: "Reťaz je taká silná aké silné je jej najslabšie ohnivko. Preto pomocou slabým posilňujeme seba."Ocenení:

Špeciálny titul "Srdce bez hraníc" venoval predseda BSK Vladimír Bajan
  prof. MVDr. Michalovi Novákovi, DrSc.
Slovensko aj vďaka nemu patrí medzi európske mocnosti vo výskume Alzheimerovej choroby. Zaradil sa dokonca medzi objaviteľov pravdepodobného pôvodcu tejto "choroby 21. storočia". Stál pri vzniku Neuroimunologického ústavu SAV, založil Nadáciu Memory a podieľal sa na založení Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Pôsobí doma i v zahraničí, citujú ho v mnohých zahraničných publikáciách. Je nositeľom viacerých ocenení, v minulosti si prevzal od Vladimíra Bajana, vtedy starostu Petržalky, aj titul Osobnosť Petržalky. Vďaka jeho neúnavnej angažovanosti a citlivému srdcu k ľudskému utrpeniu má dnes Slovensko takúto významnú osobnosť, ktorá môže byť príkladom pre každého z nás. (Laudácia)

Ocenenie "Srdce bez hraníc" si prevzali:
  Mgr. Veronika Košťányová (pomoc a starostlivosť o deti)
Špeciálna pedagogička na Odbornom učilišti a praktickej skole na Švabinského ulici 7 v Bratislave. Celý svoj život zasvätila práci s deťmi, predovšetkým s deťmi s mentálnym postihnutím. Nad rámec svojej práce pomáha žiakom pri integrácii na bežných stredných školách po absolvovaní špeciálnych škôl a venuje sa aj práci s rodinami týchto detí. V minulosti presadila mnohé významné zmeny, týkajúce sa koncepcie stredoškolského vzdelávania detí s ľahkým mentálnym postihnutím a pomohla k vzniku niektorých učebných odborov pre tieto deti. Dopomohla aj k vzniku Združenia lepši svet pre znevýhodnených a Lepší svet n.o., v ktorým doteraz dobrovoľne pomáha, za čo nikdy nebola verejne ocenená a ani nijako honorovaná.
  Mgr. Mária Wirth (pomoc a starostlivosť o seniorov)
Liečebná pedagogička a trénerka pamäti v Centre MEMORY. Od skončenia vysokoškolského štúdia v roku 2003 sa venuje profesionálne a často aj vo voľnom čase seniorom a seniorom postihnutým Alzheimerovou chorobou. Práca je náročná na psychické aj fyzické nasadenie. Pre mladých ľudí nebýva práca so seniormi príťažlivá, výsledky nie sú hmatateľné a vidí ich len ten, kto rozumie a vie, koľko úsilia si vyžiadala. Ona však svojej práci dáva iskru, príťažlivosť, lásku. Práca pani Márie Wirth je tvorivá, profesionálna a v jej prístupe je samozrejmosťou ľudskosť, empatia, pochopenie.
  Dom Svitania n.o. (pomoc a starostlivosť pre postihnutých)
Nezisková organizácia poskytuje sociálne služby v rehabilitačnom stredisku pre dospelých občanov s postihnutím už od roku 1997. Poskytuje komplexné služby, prácu, neformálne vzdelávanie, tréningy, exkurzie, mimopracovné aktivity a iné. Dom Svitania každý rok prijíma do chránenej dielne nových zamestnancov so zdravotným, najmä mentálnym postihnutím. V súčasnej dobe zamestnáva 18 mladých ľudí s postihnutím. Práca nielen zamestnancov zariadenia, ale predovšetkým mnohých dobrovoľníkov presahuje hranice povinnosti a pracovného času.
  Anton Srholec (pomoc a starostlivosť o opustených)
Pernek, Záhorská Ves, Podunajské Biskupice - nielen tam ale aj v celom našom regióne ba i na celom Slovensku ho poznajú ako kňaza, poznajú ho pre jeho pastoračnú prácu zameranú na kultúru slova a na prácu s mládežou. Má za sebou väzenie, roky v najťažších robotníckych povolaniach, vyšetrovanie i perzekúciu zo strany štátu. Nič z toho ho neodradilo od toho, zostať človekom a snažiť sa pomáhať iným. Dlhodobo obetavo "slúži" tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Má ľudský prístup postavený na vysoko humánnych princípoch, ktoré presahujú akúkoľvek ideológiu. Je skutočným vzorom pomoci blížnemu a bez podpory štátnych dotácii dlhodobo podáva ruku tým, ktorí sú práve v kríze. Pomáha nielen tým, že poskytuje jedlo či strechu nad hlavou, ale aj svojim láskavým a nadovšetko múdrym slovom. Jeho srdce je ozajstným srdcom bez hraníc.


Text a foto: BSK