SAV - Medaily pre farmakológov

Aktuality

Medaily pre farmakológov

Vložil(a): V. Šmihula, 14.9.2008, videné 811-krát

V piatok 12. septembra v budove Úradu SAV Medaily SAV za podporu vedy prevzali prof. Radomír Nosáľ a Ján Dřímal.

Medaily SAV za podporu vedy predseda SAV prof. Štefan Luby odovzdal prof. MUDr. Radomírovi Nosáľovi, DrSc. a MUDr. Jánovi Dřímalovi, DrSc. na malej slávnosti za účasti členov predsedníctva SAV, rodinných príslušníkov aj spolupracovníkov ocenených. Medaily im udelila Vedecká rada SAV za výsledky ich vedeckej práce, za významný prínos k rozvoju slovenskej farmakológie, k rozvoju spolupráce s poprednými vedeckými pracoviskami a univerzitami doma i v zahraničí, ako aj ku výchove novej generácie vedeckých pracovníkov.

Ládáciu na počesť prof. Radomíra Nosáľa predniesol člen Predsedníctva SAV prof. Ivan Chodák, laudáciu na počesť Jána Dřímala podpredseda SAV Ivan Zahradník.


Stručne z laudácií na počesť ocenených

Prof. MUDR. Radomír Nosáľ, DrSc., riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie SAV v Bratislave.

Ako v laudácii na počesť rodeného Bratislavčana pripomenul člen prof. Ivan Chodák, ocenený v roku 1964 promoval s vyznamenaním na Lekárskej fakulte UK. Po promócii nasledovala interná vedecká ašpirantúra na Farmakologickom ústave ČSAV v Prahe a v novembri 1968 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému Účinok stafylokokového toxínu alfa na izolované bunky. Po obhajobe odišiel na študijný pobyt na Farmakologický ústav Karolinskej univerzity v Štokholme. V priebehu svojej vedeckej činnosti absolvoval viaceré pobyty v Nemecku v Greifswalde, Magdeburgu, Halle a Drážďanoch, vo Veľkej Británii (Londýn,Southampton), vo Švédsku a napokon v roku 1996 v USA v National Institute for Drug Abuse NIH Baltimore.

Od roku 1971 je prof Nosáľ pracovníkom Ústavu experimentálnej farmakológie SAV, s výnimkou obdobia 1995-1998, keď pôsobil v Ústave farmakologie Lekárskej Fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, kde popri pedagogickej práci pokračoval v štúdiu nereceptorových interakcií kationických amfifilných liečiv na bunkovej a subcelulárnej úrovni. Má za sebou rozsiahlu pedagogogickú činnosť na vysokoškolských pracoviskách na Slovensku aj v Česku.

Vo vedecko-výskumnej práci sa prof. Nosáľ zameral na oblasť farmakobiochémie, a to ako v oblasti experimentálnej, tak aj klinickej. Sústredil sa najmä na oblasť bunkovej a subcelulárnej farmakológie. Predmetom štúdií sú zaujímavé a dôležité poznatky o vedľajších a nežiaducich účinkoch liečiv a biologicky aktívnych látok. V tejto oblasti založil vedeckú školu, ktorú možno označiť za najvýznamnejšiu v bývalom Československu a v súčasnosti pokračuje vo svojom dominantnom postavení na Slovensku. So svojimi spolupracovníkmi objasnil farmakologické účinky bakteriálnych a plesňových produktov, charakterizoval nešpecifické účinky rôznych agentov, napríklad blokátorov histamínového H1-receptora, lokálnych anestetík, alebo kyseliny salicylovej, aby som vymenoval aspoň niektoré vybrané oblasti jeho záujmu.

Publikoval viaceré originálne metodické postupy, ako napr. charakterizáciu degranulácie zo žírnych buniek, charakterizáciu sérotonínových poolov a transportérov vápnika v krvných doštičkách, alebo metódu využitia chemiluminiscencie v orgánoch počas a po oxidačnom strese.

Okrem bunkovej farmakológie sa venoval organizácii klinickej farmakológie na Slovensku. Vychoval 6 doktorandov a jeho publikačný prehľad pozostáva celkove z úctyhodných 582 prác, z toho 145 je CC publikácií, so zachyteným ohlasom 815 citácií. Okrem toho prof. Nosáľ zastáva významné funkcie v medzinárodných štruktúrach. Je členom medzinárodného výboru a národným sekretárom European Histamine Research Society, členom medzinárodného výboru European Platelet Group, členom European Thrombosis Research Organisation, a pochopiteľne aj členom Kolégia SAV pre lekárske vedy.


MUDr. Ján Dřímal, DrSc., vedúci vedecký pracovník Ústavu experimentálnej farmakológie SAV.

Na úvod Ivan Zahradník zo životopisu oceneného stručne pripomenul, že Ján Dřímal sa narodil v Bratislave krátko pred 2. svetovou vojnou. V rokoch 1956 – 1962 absolvoval štúdium medicíny cum laudis, odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

Po ukončení štúdia začal pracovať v Chemickom ústave ČSAV v Bratislave na Oddelení farmakobiodynamiky. Pod vplyvom akademika Thurzu z Ústavu experimentálnej onkológie, člena korešpondenta Bauera a doc. Seleckého z Oddelenia farmakobiodynamiky Chemického ústavu, ho zvábili invazívne techniky kardiovaskulárnej farmakológie a kardiotoxicita digitalisových glykozidov.
Postgraduálne štúdium absolvoval v rokoch 1964 - 1969 v Prahe, z časti v klinickom výskume na Výskumnom ústave pre ochorenia krvného obehu, kde pod taktovkou prof. Broda skúmal účinky emocionálneho stresu na celkovú a koronárnu hemodynamiku, a z časti v základnom výskume, na Farmakologickom ústave Československej akadémie vied pod vedením prof. Raškovej a prof. Vaněčka.

Po získaní vedeckej hodnosti CSc absolvoval v r 1969 - 1970 postdoktorálny pobyt na Department of Pharmacology, University of Pennsylvania, School of Medicine, vo Philadelphii v USA, pod vedením prof. Koelleho a prof. Aviada. Od r 1971 až doteraz pôsobí v Ústave experimentálnej farmakológie SAV. V rokoch 1974 -1978 zastával funkciu zástupcu riaditeľa. V r. 1991 obhájil na Lekárskej fakulte KU v Prahe vedeckú hodnosť DrSc a stal sa vedúcim vedeckým pracovníkom ÚEFa SAV a vedúcim Oddelenia kardiovaskulárnej farmakológie. Medzičasom absolvuje krátkodobé pobyty na popredných molekulárno-farmakologických pracoviskách Európskej Únie (Turku, Innnsbruck, Mainz, Bad Neuheim)

Dr. Dřímal sa okrem farmakológie zaoberá aj štúdiom patogenézy kardiovaskulárnych ochorení človeka, najmä infarktu a chronického zlyhania srdca, na zvieracích modeloch. Najvýznamnejšie výsledky dosiahol v oblasti štúdia kardiovaskulárnych účinkov beta-adrenolytík, blokátorov kalciového vstupu, zápalových cytokínov, chemoatraktantov a patologických mediátorov v srdci.

Významným prínosom dr. Dřímala sú predklinické štúdie mechanizmu účinku československého liečiva metipranololu, charakterizácia kardiovaskulárnej toxicity a kardiovaskulárnych účinkov nových látok. Väčšina jeho štúdií v tejto oblasti je prioritná a tvorila súčasť podkladového materiálu pre povolenie klinického skúšania nových látok.

Ďalšie významné výsledky dosiahol pri štúdiu funkčných charakteristík beta-adrenergných receptorov, štúdiu mechanizmu uvoľnenia mitogénnych peptidov v srdci a ich účasti na maladaptívnych signálnych mechanizmoch, ako aj pri štúdiu špecifických antagonistov hyperproliferatívnych peptidov, expresie a uvoľnenia proinflamatórnych cytokínov na zvieracích modeloch infarktu myokardu a chronického zlyhania srdca.

Celkovo MUDr. Dřímal publikoval vyše 250 odborných článkov v domácich i zahraničných časopisoch, ktoré boli podľa databázy SCI citované viac ako 300 krát. Počas pobytu v USA získal Pfizer Award University of Pennsylvania, ale získal aj viacero domácich ocenení.

Udelenie Medaily SAV za podporu vedy Dr. Dřímalovi je prejavom uznania za jeho významný prínos k rozvoju slovenskej farmakológie, k rozvoju spolupráce s poprednými vedeckými pracoviskami a univerzitami doma i v zahraničí, ako aj ku výchove novej generácie vedeckých pracovníkov.

Príloha

Prof. Radomír Nosáľ (vpravo) preberá Medailu SAV za podporu vedy z rúk prof. Štefana Lubyho.
Príloha

Predseda SAV odovzdáva ocenenie Jánovi Dřímalovi (vľavo).
Príloha

Zľava predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Fedor Čiampor, prof. Štefan Luby, prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák, Ivan Zahradník, prof. Ivan Chodák a člen Predsedníctva SAV doc. Peter Javorský.
Príloha

Predseda SAV prof. Štefan Luby počas úvodného príhovoru (stojaci). Vľavo sedia ocenení s manželkami.
Príloha

Prof. Nosáľovi blahoželá prof. Fedor Čiampor...
Príloha

Prof. Ivan Chodák blahoželá Jánovi Dřímalovi...
Príloha

Prof. Radomír Nosáľ pri poďakovaní...
Príloha

Ján Dřímal v podobnej situácii...