Aktuality

Prof. Iwar Klimeš riaditeľom ÚEE SAV

Vložil(a): V. Šmihula, 30.11.2007, videné 1718-krát

Predsedníctvo SAV vymenovalo nového riaditeľa Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV - prof. Iwara Klimeša.

Nie je tajomstvom, že prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. je významnou osobnosťou slovenskej akademickej obce a priekopníkom molekulárno-genetických metód výskumu diabetu na Slovensku. Je teda vari zákonité, že Predsedníctvo SAV na základe výberového konania na ďalšie štvorročné obdobie od 1. decembra vymenovalo do funkcie riaditeľa Ústavu experomentálnej endokrinológie SAV v Bratislave práve jeho.


Prof. Iwar Klimeš (*1951) vyštudoval medicínu na LF UK v Bratislave. Jeho pôsobiskom da od roku 1975 stal ÚEE SAV. Už v roku 1979 získal vedeckú hodnosť CSc., vyššiu vedeckú hodnosť DrSc. získal v roku 1995. Už v sedemdesiatych rokoch si vytýčil cestu k tomu, čo sa až dnes stáva svetovým lajtmotívom – From bench to bedside  - z laboratória k pacientovi.

V ÚEE SAV vybudoval nový smer zameraný na výskum v oblasti diabetológie a porúch metabolizmu. Je na čele Laboratória pre výskum diabetu a výskumno-diagnostického pracoviska DIABGENE, ktoré vytvoril ako prvé DNA diagnostické centrum pre monogénne formy cukrovky na Slovensku.

Postupne sa stal medzinárodne uznávaným expertom pre výskum vzniku a vývoja rezistencie na inzulín, experimentálneho diabetu a výživy pri metabolických poruchách. V oblasti základného výskumu získal množstvo originálnych výsledkov o podstate účinku polynenasýtených mastných kyselín, o biologických účinkoch inzulínu vo vzťahu k fosfolipidom bunkových membrán. Dokázal priamu koreláciu medzi expresiou génu pre glukózový transportér a obsahom polynenasýtených mastných kyselín vo svaloch. Vysoko významné sú jeho štúdie genetických faktorov dôležitých pre rozvoj jednotlivých zložiek syndrómu inzulínorezistencie, hlavne hypertenzie a hyperlipidémie.

V oblasti aplikovaného lekárskeho výskumu dosiahol prof. Klimeš rad špičkových výsledkov. Je autorom a spoluautorom 5 monografií. Publikoval už takmer 100 prác in extenso  vo svetových časopisoch.

Rozsiahle sú aj jeho pedagogické aktivity, najmä pri výchove mladých doktorandov. Napísal viaceré kapitoly do známej učebnice Patofyziológie. Dlhodobo sa angažuje v organizácii a riadení vedy na Slovensku - 18 rokov pôsobí vo vrcholových funkciách Slovenskej diabetologickej spoločnosti a 14 rokov v Slovenskej endokrinologickej spoločnosti. Počas piatich rokov viedol Slovenskú komisiu pre vedecké hodnosti. Pôsobí v Rade APVV, kde je menovaný do funkcie predsedu pre lekárske vedy. Absolvoval viacero zahraničných stáží na poptredných pracoviskách v USA, Austrálii aj v Nemecku.

(Z laudácie podpredsedu SAV Ivana Zahradníka, ktorá odznela pri príležitosti udelenia Medaily SAV za podporu vedy prof. Iwarovi Klimešovi 2. marca tohto roku)

Príloha

Prof. Iwar Klimeš ešte vo chvíli, keď mal obhajovať svoju kandidatúru pred Predsedníctvom SAV.