Aktuality

Laureátom prof. Akihiro Ishikawa

Vložil(a): V. Šmihula, 7.9.2007, videné 2879-krát

Medzinárodnú cenu SAV 2007 v piatok 7. septembra prevzala významná osobnosť sociologického výskumu z Japonska.

V Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca Slovenská akadémia vied ocenila svojou Medzinárodnou cenou SAV za vynikajúce dielo v oblasti spoločenských a humanitných vied a vied o umení japonského vedca prof. Akihira Ishikawu. Laureát v súčasnosti pôsobí na Chuo University v Tokiu, kde sa zaoberá sociológiou manažmentu a širokou škálou sociologických tém, súvisiacich s transformáciou spoločnosti v postkomunistických krajinách strednej Európy, najmä však na Slovensku. Ocenenie mu odovzdal predseda SAV prof. Štefan Luby.

Vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan privítal na slávností aj vzácnych hostí – veľvyslanca Japonského cisárstva na Slovensku Makoto Washizu s manželkou, predsedu Rady vysokých škôl SR prof. Viktora Smieška, rektora Vysokej školy manažmentu prof. Branislava Lichardusa, členov Predsedníctva SAV, vedecké osobnosti z ústavov SAV a ďalších hostí.

Prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák v slávnostnej laudácii zdôraznil, že prof. Akihiro Ishikawa je jednou z významných osobností v odbore sociológia nielen v Japonsku, ale aj ďaleko za jeho hranicami. Jeho odborné štúdie a články vyšli v mnohých európskych aj ázijských krajinách - vo Švédsku, Slovinsku, ČR, Rusku, Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku, Španielsku, Maďarsku, Taliansku a inde. Sociologické výsledky publikoval tiež v Južnej Kórei, Číne a na Taiwane. Do japončiny preložil viacero sociologických, filozofických a spoločenskovedných štúdií od najvýznamnejších európskych autorov.

Kontakty prof. Ishikawu s československou a slovenskou sociológiou i s tým spojené aktivity sa datujú už od šesťdesiatych rokov a pokračujú v rozšírenej podobe až doteraz. Od svojej prvej návštevy v Československu v roku 1967 umožňoval českým i slovenským sociológom zoznamovať sa s modernou sociologickou odbornou literatúrou, sprostredkovával kontakty našich sociológov s organizátormi rôznych odborných podujatí, na ktoré mnohí títo sociológovia mali v období "reálneho socializmu" obmedzený prístup. Zorganizoval viacero úspešných medzinárodných projektov, zapájal do nich aj viacerých českých a slovenských sociológov, čím významne prispieval k udržiavaniu kontinuity našej sociológie so svetovou vedou.

Pomoc a zapájanie slovenských sociológov do medzinárodných vedeckých aktivít pokračovali neskôr organizovaním viacerých študijných pobytov a kontaktov pracovníkov Sociologického ústavu SAV i ďalších slovenských sociológov v Japonsku, ako aj inde na medzinárodnej scéne. Inicioval a materiálne podporoval ich účasť na mnohých medzinárodných vedeckých kongresoch a sympóziách.

Pod jeho vedením a z jeho iniciatívy sa začala na začiatku deväťdesiatych rokov rozvíjať aj priama spolupráca so Sociologickým ústavom SAV. Od roku 1991 so Sociologickým ústavom SAV realizoval sedem spoločných výskumných projektov, pričom všetky boli z prevažnej časti financované z prostriedkov domovskej univerzity profesora Ishikawu. Okrem toho zapájal slovenských sociológov aj do viacerých ďalších významných medzinárodných projektov.

Laudátor pripomenul, že prof. Ishikawa je široko známy aktivitami v oblasti kultúry, folklóru a umenia na Slovensku. Je veľkým znalcom Slovenska a slovenčiny. Dlhé roky bol prezidentom Japonsko–československej spoločnosti a od roku 1999 je prezidentom Japonsko–slovenskej spoločnosti so sídlom v Tokiu. V oblasti kultúry a folklóru na Slovensku spoluorganizuje v Prešove už od roku 1999 súťaž v speve japonských ľudových piesní a recipročne zasa slovenských v Japonsku. V roku 2006 vyšla v japončine jeho kniha o Slovensku, Slovákoch, o ich kultúre a jazyku, piesňach a zvyklostiach. V minulých rokoch za spoluprácu, propagáciu Slovenska a jeho kultúry už získal viacero ocenení od slovenských orgánov a inštitúcií, medzi nim čestný doktorát Prešovskej univerzity (2006), Poctu Björnstjerne Björnsona od ministra kultúry SR (1997), Poctu ministra kultúry Slovenskej republiky za propagáciu slovenskej kultúry v Japonsku (1997) a ďalšie.

Prof. Ishikawa je členom viacerých významných medzinárodných sociologických spoločností a redakčných rád sociologických časopisov.

Prof. Akihiro Ishikawa výbornou slovenčinou v poďakovaní doslova konštatoval: "Dnešok bol najkrajším dňom v mojom živote..." Porozprával aj o tom, čo ho vlastne priviedlo na Slovensko. "Keď som bol mladý, koncom 50-tych rokov a v 60-tych rokoch, v Japonsku bolo rozvinuté silné študentské hnutie, ktoré sa orientovalo na vieru v demokraciu a socializmus. Tak som sa rozhodol robiť sociologický výskum v socialistickej spoločnosti bez ideologickej náklonnosti z mojej strany a vybral som si Československu ako najrozvinutejšiu krajinu. To bolo pred 40 rokmi, v roku 1967, keď som navštívil túto krajinu po prvý raz, bolo to v Prahe." povedal prof. Akihiro Isikawa a s úsmevným preháňaním dodal: "Od českých kolegov som sa dozvedel, že Slováci veľa pijú a často spievajú a podľa mňa takí ľudia nie sú zlí, a tak som sa rozhodol ísť na Slovensko..."

V roku 1974 sa zúčastnil na Letnej škole slovenského jazyka – Studia Academica Slovaca, čo mu otvorilo dvere k slovenskej kultúre aj k ľuďom. Žiaľ, v tom čase z politických dôvodov nemohol robiť empirické výskumy na Slovensku. Situácia sa zmenila až po roku 1989. "Zmenila sa organizačná štruktúra Sociologického ústavu SAV a ja som nadviazal spoluprácu s kolegami tohto ústavu pod vedením Ľubomíra Falťana. Bolo to vzrušujúce obdobie. Vtedy v slovenskej spoločnosti nastali systémové zmeny v trhovej ekonomike, v politickej demokracii a kultúrnej slobode," zdôraznil laureát. "Začali sme skúmať pôsobenie týchto zmien v individuálnom živote, skúmali sme vzájomné súvislosti medzi systémom a individuálnym životom. Ako vzorku sme si vybrali Brezno a Banskú Štiavnicu."

Prof. Akihiro Ishikawa spojil do veľkej miery so Slovenskom nielen svoju prácu, ale aj záujmy. "O živote Slovákov som napísal v knihe Slovenská horúčka, ktorá vyšla v Japonsku," pripomenul. "Najdojemnejšie pre mňa sú postoje Slovákov k vonkajšiemu svetu. Slováci nemajú vo svojich dejinách skúsenosti s inváziou do iných štátov, ani s potláčaním iných národov, a tým dokazujú, že národ môže prežiť aj bez militantnej moci. Znamená to, že pre systémy národa je dôležitejšia kultúra ako vojenská moc. Aj na nej môže prispievať k obohacovaniu ľudského sveta. To je veľmi významné pre nás Japoncov v súčasnej dobe, keď sa v japonskej spoločnosti diskutuje o tom, aby Japonsko malo vojenskú moc. Taký osobitný charakter a postoj, aký majú Slováci, musí byť pre nás Japoncov zrkadlom na sebareflexiu o minulosti a sebauvedomenie prítomnosti a budúcnosti. V súvislosti s tým, je potrebné poznávať postoje Slovákov. A chcem sa veľmi úprimne poďakovať za udelenie ocenenia od SAV a Vám všetkým za túto slávnosť," zdôraznil na záver prof. Akihira Ishikawa, ktorý dúfa, že spolupráca medzi slovenskými a japonskými vedcami sa bude v budúcnosti úspešne rozvíjať.

Príloha

Prof. Akihiro Ishikawa preberá Medzinárodnú cenu SAV z rúk prof. Štefana Lubyho.
Príloha

Laureát prof. Akihiro Ishikawa s ocenením.
Príloha

Zľava prof. Ján Slezák, prof. Akihiro Ishikawa, japonský veľvyslanec v SR Makoto Washizu, prof. Štefan Luby a Ľubomír Falťan.
Príloha

Prof. Akihiro Ikishawa pri poďakovaní...
Príloha

Pohľad do sály počas laudácie prof. Jána Slezáka.
Príloha

Okamihy pred slávnosťou - zľava japonský veľvyslanec Makoto Washizu s manželkou, prof. Štefan Luby, riaditeľka SÚ SAV Magdaléna Piscová, prof. Akihiro Ishikawa, prof. Ján Slezák, prof. Fedor Čiampor, Viera Rosová a Ľubomír Falťan.
Príloha

Vpravo japonský veľvyslanec Makoto Washizu s manželkou. Vedľa nich prof. Branislav Lichardus.
Príloha

Japonský veľvyslanec Makoto Washizu s manželkou v rozhovore s Ľubomírom Falťanom.
Príloha

Riaditeľka Sociologického ústavu SAV Magdaléna Piscová pozorne sleduje slávnosť...
Príloha

Slávnostný rámec odovzdávania ceny zdôraznili aj vystúpenia sólistky Lenky Máčikovej s klavírnym sprievodom Kataríny Brejkovej.