Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slovenský národopis / Slovak Ethnology

Domovský ústav: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1339-9357 (print)
ISSN 1339-9357 (online)

Jazyk: slovenský, český a anglický

Web: www.uet.sav.sk/?q=en/slovak-ethnology

E-mail:
Adresa:
Slovenský národopis - redakcia
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Tel / fax: 00421 - 52964707, ext. 107

Vydáva Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenská republika

ISSN 1335-1303 (print)
e-ISSN 1339-9357 (online)

Slovenský národopis/Slovak Ethnology je vedecký peer-reviewed časopis, ktorý vychádza štyrikrát ročne v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Prvé číslo každého ročníka je v slovenskom a českom jazyku, druhé, tretie a štvrté v anglickom jazyku.


Slovenský národopis / Slovak Ethnology je evidovaný v nasledujúcich databázach a distribučných sieťach:
Emerging Sources Citation Index of Web of Science (ESCI, WoS), SCOPUS, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and humanities (CEJSH), Modern Language Association (MLA), Ulrichsweb, Willingspress, Norwegian Centre for Research Data (NSD), European Science Foundation (ESF), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Sciendo (De Gruyter)


O časopise:
Slovenský národopis prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín. Príspevky uverejnené v časopise sú teritoriálne orientované prevažne na región Strednej Európy. Zameriavajú sa na analýzu sociálnych javov založenú na dátach získaných predovšetkým prostredníctvom metód etnografického terénneho výskum.

Redakcia časopisu preferuje príspevky analytického, teoretického alebo syntetizujúceho charakteru, ktoré prispievajú k aktuálnym diskusiám v sociálnych vedách.

Tematicky je časopis sústredený najmä (nie však výhradne) na etnický, kultúrny a historický vývin v Strednej Európe, na sociálne a kultúrne aspekty ekonomickej a politickej transformácie, na modernizačné procesy v urbánnom i rurálnom prostredí, na etnickú a menšinovú problematiku, na problémy kultúrneho dedičstva v európskom kontexte, ako aj na dejiny spoločenskovedných disciplín. Okrem problémovo orientovaných vedeckých štúdií časopis uverejňuje tiež eseje a diskusie, recenzie kníh i eseje o knihách.

Časopis poskytuje priestor na diskusie o kľúčových problémoch v sociálnych vedách, ako aj na kritické komentáre k publikovaným príspevkom. Uverejnené štúdie prešli obojstranne anonymným oponentským konaním, oponenti sa vyberajú z medzinárodného okruhu odborníkov.


Redakčná rada:
R. Bendix (DE), M. Buchowski (PL), D. Deák, I. Slavec Gradišnik (SI), J. Hamar, H. Hlôšková, M. Hubina (TH), U. Kockel (GB), E. Krekovičová, M. Šimša (CZ), S. Pack (USA), V. Penčev (BG), D. Radojičić (RS), K. Roth (DE), P. Salner, D. Torsello (IT), Z. Uherek (CZ), J. S. Uzeneva (RU), H. Wulff (SE)

Redakcia:
Ľ. Voľanská (main editor), T. Zachar Podolinská (deputy editor), S. G. Lutherová (editor), V. Potančok (editor)

Ďalšie informácie o časopise (vrátane výziev, pokynov pre prispievateľov, pokynov pre recenzentov a vyhlásení o publikačnej etike a praxi): https://uesa.sav.sk/slovensky-narodopis/