Information Page of SAS Employee

Mgr. Pavol Zahorec, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • MAJKRÁKOVÁ, Miroslava - PAPČO, Juraj - ZAHOREC, Pavol - DROŠČÁK, Branislav - MIKUŠKA, Ján. Comparison of different approaches to gravity determination and their utilization for calculation of geopotential numbers in the Slovak National Levelling Network. In International Association of Geodesy Symposia : 1st Joint Commission 2 and IGFS Meeting, Thessaloniki, Greece, September 19-23, 2016, 2018, vol. 148, p. 173-183. ISSN 0939-9585.(Vega č. 1/0462/16 : Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách [Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications]. APVV-0194-10 : Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát). Type: ADMB
  • PAŠTEKA, Roman - ZAHOREC, Pavol - KUŠNIRÁK, Dávid - BOŠANSKÝ, Marián - PAPČO, Juraj - SZALAIOVÁ, Viktória - KRAJŇÁK, Martin - MARUŠIAK, Ivan - MIKUŠKA, Ján. Transformované polia odvodené z novej verzie mapy úplných bouguerových anomálií na území SR pre účely kvalitatívnej interpretácie anomálneho tiažového poľa. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 49. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Type: AFH
  • VAJDA, Peter - ZAHOREC, Pavol - BILČÍK, Dušan - PAPČO, Juraj - CARBONE, Daniele - GRECO, Filippo - CANTARERO, Massimo. Modelling vertical gradiemts of gravity: application to 4D volcano gravimetry : abstract: IUGG19-0281. In 27th IUGG General Assembly=Assemblée Générale de L´UGGI : abstracts. - Montreal : IUGG General Assembly, 2019, p. [1].(IUGG General Assembly). Type: AFG
  • ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - VAJDA, Peter - SZABÓ, Stanislav. High-precision local gravity survey along planned motorway tunnel in the Slovak Karst. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2019, vol. 49, no. 2, p. 207-227. ISSN 1335-2806.(Vega č. 1/0462/16 : Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách [Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications]). Type: ADNB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus