Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Adrián Biroň CSc.

National projects

BENTONIT - 3V - Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use

Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Biroň Adrián CSc.

* Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.

Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* Paleoproxy - Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians

Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Soták Ján DrSc.

* -

Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Madarás Ján PhD.

* Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.

Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver