Information Page of SAS Employee

Mgr. Juraj Hrabovský PhD. - projects

National projects

Temporal and spatial changes in the composition of benthic algal-dominated assemblages of the Vienna Basin and Carpathian Foredeep during the Middle Miocene
Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hrabovský Juraj PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Projects total: 1

Note:
* cosolver