Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 5
Zuzana Čičková - Ivan Brezina - Juraj Pekár

Solving the Real-life Vehicle Routing Problem with Time Windows Using Self Organizing Migrating Algorithm

Details:

Year, pages: 2013, 497 - 513
Keywords: evolutionary algorithms, heuristics, self-organizing migrating algorithm, vehicle routing problem with time windows JEL Classification: C02, C61, C63, L91
Article type: Vedecký / Article

About article:

Príspevok prezentuje riešenie úlohy rozvozu s časovými oknami (VRPTW) samoorganizujúcim sa migračným algoritmom (SOMA). Záujem autorov o VRPTW vyplýva z praktického distribučného problému v jednom z regiónov Slovenska (dodanie tovaru bolo determinované prípustným časom obsluhy), kde sa predošlý rozvoz realizoval na základe výsledkov získaných prostredníctvom heuristického Clarkovho-Wrightovho algoritmu úspor s časovými oknami. Význam problému rozvozu s časovými oknami vyplýva nielen z jeho veľkej praktickej aplikovateľnosti, ale aj z jeho výpočtovej zložitosti, preto je použitie štandardných optimalizačných techník pomerne komplikované a v súčasnosti sa pozornosť zameriava na aplikáciu alternatívnych výpočtových techník, ktoré sú inšpirované evolučnými procesmi. Získané riešenie umožnilo zredukovať celkový čas doteraz realizovaného rozvozu o 16,2 %. Prezentovaný prístup by bolo možné použiť na riešenie rôznych ekonomických distribučných problémov s časovými obmedzeniami.

This article deals with self-organizing migrating algorithm (SOMA) for solving the vehicle routing problem with time windows (VRPTW). Our interest in VRPTW arises from a real-life distribution problem in one of the regions of Slovakia (individual customers’ commodities delivering times were restricted by their available service time), where the previous distribution was realized on the base of solution derived with heuristic Clarke & Wright's savings algorithm with time windows. The importance of that problem follows from many practical applications as well as from its computational complexity, therefore the use of optimization techniques seems to be relatively complicated, and nowadays many researchers turn their attention to applications of alternative computational techniques that are inspired by evolutionary biology. The obtained solution allows reducing the total time needed by 16.2%. The presented approach could be used also for solving various economic problems with time restrictions in the field of distribution.

How to cite:

ISO 690:
Čičková, Z., Brezina, I., Pekár, J. 2013. Solving the Real-life Vehicle Routing Problem with Time Windows Using Self Organizing Migrating Algorithm. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.5, pp. 497-513. ISSN 0013-3035.

APA:
Čičková, Z., Brezina, I., Pekár, J. (2013). Solving the Real-life Vehicle Routing Problem with Time Windows Using Self Organizing Migrating Algorithm. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(5), 497-513. ISSN 0013-3035.