Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 5
Richard Brunet-Thornton - Vladimír Bureš

Interpreting the Czech Knowledge Management Experience

Details:

Year, pages: 2013, 468 - 481
Keywords: Czech Republic, knowledge management, technology, perception, knowledge sharing, culture JEL Classification: M14, C12, D83
Article type: Vedecký / Article

About article:

Znalostní management (ZM) je možné považovat za relativně rozvinutou a etablovanou manažerskou disciplínu. Prezentovaný příspěvek zkoumá hypotézy zaměřené na ZM a jeho vnímání manažery v českém prostředí. Hlavní výzkumnou otázkou je, jaká je povaha jejich přístupu ke ZM a zda se tento přístup liší u specifických podskupin manažerů. Získaná data jsou statisticky zpracována, přičemž využity jsou jak popisná statistika, tak Pearsonův Chí-kvadrát, Cramerovo V nebo další podpůrné testy. Výsledky analýzy ukazují, že mezi manažery převládá negativní přístup k ZM, přičemž neexistuje významný rozdíl mezi manažery různého věku nebo skutečností, zda byl v dané organizaci ZM zaveden či nikoliv. Je zřejmé, že posun v zodpovědnosti a demokratizace znalostí jsou v rozporu s ideologií a praxí současného manažerského prostředí v České republice.

Knowledge Management (KM) is today a relatively well-established managerial discipline. A self-administered questionnaire is conducted to investigate hypotheses focused on Knowledge Management and managerial perceptions. The main research question becomes “what is the nature of this attitude and whether the perception of KM can be generalised or is specific to certain groups”. Data are processed using descriptive statistics, Pearson chi-square, Likelihood ratio, Cramer’s V, and additional supportive tests. It is apparent from the data analysis that a negative perception of KM prevails among Czech managers. Moreover, the study proves that there is no significant relationship between the replies of various respondent subgroups segregated by age and the non/existence of KM in an organisation. A shift in the responsibilities and the democratisation of knowledge are contrary to the ideologies and practice of doing business today in the Czech Republic.

How to cite:

ISO 690:
Brunet-Thornton, R., Bureš, V. 2013. Interpreting the Czech Knowledge Management Experience. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.5, pp. 468-481. ISSN 0013-3035.

APA:
Brunet-Thornton, R., Bureš, V. (2013). Interpreting the Czech Knowledge Management Experience. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(5), 468-481. ISSN 0013-3035.