Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 4
Danijel Pučko - Anna Remišová - Anna Lašáková

Culture and Leadership Preferences in Slovakia and Slovenia: Comparative Study Based on the GLOBE Student Research

Details:

Year, pages: 2013, 376 - 395
Keywords: GLOBE Student project, culture, leadership styles, intercultural communication, Slovakia, Slovenia JEL Classification: M16
Article type: Vedecký / Article

About article:

Autori prezentujú výsledky medzinárodného výskumu GLOBE Student týkajúce sa Slovenska a Slovinska. Skúmajú charakter oboch kultúr na báze deviatich dimenzií medzikultúrnych rozdielov (kultúrnych dimenzií) na úrovni praktík a na úrovni hodnôt z pohľadu potenciálnej nastupujúcej generácie manažérov na Slovensku a v Slovinsku. Deväť kultúrnych dimenzií, na základe ktorých autori uskutočnili komparatívnu analýzu získaných dát, má výrazný vplyv na rôzne aspekty organizačného správania, tak na strane manažérov ako aj podriadených. Zámerom autorov je zistiť, ako respondenti vnímajú vlastnú kultúru, t. j. akými praktikami sa obe kultúry vyznačujú. Ďalej sa zaoberajú preferenciami respondentov vo vzťahu k tomu, aká by ich (vlastná) kultúra mala byť. Treťou oblasťou skúmania sú preferencie respondentov vo vzťahu k štýlom vedenia ľudí. Autori príspevku si kladú tieto výskumné otázky: Ako sa líši vnímanie kultúrnych praktík slovenských a slovinských respondentov? Ako sa líšia kultúrne hodnoty slovenskej a slovinskej vzorky respondentov? Aké štýly vedenia ľudí preferujú slovenskí respondenti? Do akej miery sa odlišujú od preferencií ich slovinských kolegov? Možno na základe výsledkov výskumu predpokladať konvergenciu kultúr týchto dvoch krajín?

Authors present results of the international research GLOBE Student concerning Slovakia and Slovenia. The nine cultural dimensions, on the basis of which the comparative analysis of obtained data was realized, significantly influence various aspects of management and organizational behavior. Authors pose several research questions: How do the perceptions of Slovak and Slovenian respondents concerning the cultural practices differ? How do the cultural values of Slovak and Slovenian sample of respondents differ? Which leadership styles are preferred by the Slovak respondents? Do their preferences in this regard differ from the preferences of their Slovenian counterparts? Based on the research results, could be a cultural convergence between these two societies expected?

How to cite:

ISO 690:
Pučko, D., Remišová, A., Lašáková, A. 2013. Culture and Leadership Preferences in Slovakia and Slovenia: Comparative Study Based on the GLOBE Student Research . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.4, pp. 376-395. ISSN 0013-3035.

APA:
Pučko, D., Remišová, A., Lašáková, A. (2013). Culture and Leadership Preferences in Slovakia and Slovenia: Comparative Study Based on the GLOBE Student Research . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(4), 376-395. ISSN 0013-3035.