Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 48, no. 6

Obsah

Details:

Year: 2002
Article type: Obsah / Content

About article:

ŠTÚDIE Marcela M i k u l o v á, Premeny žánrových funkcií – črta u Tajovského 433 Tomáš H o r v á t h, V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) 442 Zoltán R é d e y, K niektorým aspektom Ondrušovej zbierky Mužské korenie po troch desaťročiach (Interpretačné skice so zameraním na motív tváre) 455 ROZHĽADY Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia: Fedor M a t e j o v, Neskorý autoportrét – zbierka básní od Milana Rúfusa 488 Dana K r š á k o v á, Zverstvo – kniha próz od Tomáša Horvátha 492 Dana K r š á k o v á, Silný pocit čistoty – zbierka poviedok od Michala Hvoreckého 493 Jurij M. L o t m a n, Dom v Majstrovi a Margaréte 495 RECENZIE Čepan, Oskár: Próza slovenského realizmu (Irena M a l e c) 503 Šebestová, Irena: Frauenliteratur der 70er Jahre in der Schweiz (Ján J a m b o r) 505 Janion, Maria: Kobiety i duch inności (Irena M a l e c) 508

Articles Marcela M i k u l o v á, Transformations of genre functions – a sketch of Tajovský 433 Tomáš H o r v á t h, In the labyrinth of derivations (Probe into Modernism) 442 Zoltán R é d e y, To some aspects of the Ondruš ´s book of poems Mužské korenie (A male pepper after) three decades 455 Views From the Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia (from the Dictionary of Slovak literary works of the 20th century): Fedor M a t e j o v, Neskorý autoportrét (The late self–portrait) – a book of poems by M. Rúfus 488 Dana K r š á k o v á, Zverstvo (Bestiality) – a book of prose by Tomáš Horváth 492 Dana K r š á k o v á, Silný pocit čistoty (Strong feeling of purity) – a book of poems by Michal Hvorecký 493 Jurij M. L o t m a n, The house in the Master and Margaret 495 Review 503