Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 58, no. 7
Peter Kuzmišin - Viera Kuzmišinová

Terciárne vzdelávanie ako komponent regionálneho rozvoja

Details:

Year, pages: 2010, 725 - 741
Keywords: knowledge, regional competitiveness, tertiary education, indicator of educational capacity of regions, measuring the impact of tertiary education in regional development
Article type: Vedecký článok / Article

About article:

Znalosti a vzdelávanie sa v súčasnom globalizovanom svete stávajú najvýznamnejším faktorom rozvoja spoločnosti a regiónov. Jeden z hlavných problémov rozvoja regiónov Slovenska spočíva v nedostatočnej úrovni potenciálu ekonomického rozvoja založeného na využívaní znalostí, v dôsledku čoho dochádza k nedostatočnému vytváraniu nových zdrojov rozvoja, ktoré stále intenzívnejšie budú postavené na využívaní kreativity, vzdelania a kompetencií pracovnej sily. Naliehavým sa tak stáva riešenie smeru a povahy rozvoja systému vzdelávania na národnej i regionálnej úrovni. K tomu môže byť využitý v príspevku navrhovaný indikátor vzdelávacej kapacity regiónov a metodika jeho aplikácie na podmienky SR a jeho regiónov, ako východiska k spracovaniu regionálnej stratégie.

Knowledge and education in today's globalized world is becoming the most important factor in the development of society and regions. One of the main problems of regional development in Slovakia is the insufficient level of economic development potential based on the usage of knowledge, thereby creation of new sources of development is insufficient, and they will still be more built on the usage of creativity, education and skills of the workforce. To address the nature and direction of development of the education system at both national and regional level becomes more imperative. For this can be used regional training capacity indicator which is proposed in the paper and methodology of its application to the conditions of Slovakia and its regions as a solution to the processing of the regional strategy.

How to cite:

ISO 690:
Kuzmišin, P., Kuzmišinová, V. 2010. Terciárne vzdelávanie ako komponent regionálneho rozvoja. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 58, no.7, pp. 725-741. ISSN 0013-3035.

APA:
Kuzmišin, P., Kuzmišinová, V. (2010). Terciárne vzdelávanie ako komponent regionálneho rozvoja. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 58(7), 725-741. ISSN 0013-3035.