Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 57, no. 3
Petr Budinský - Radim Valenčík

Applications of Theory of Redistribution Systems to Analysis Competitivity

Details:

Year, pages: 2009, 291 - 306
Keywords: game theory, Theory of Redistribution Systems, competition, redistribution equation, coalition, bargaining, Pareto optionality, Nash equilibrium
Article type: Vedecký článok / Article

About article:

Teorie redistribučních systémů je aplikací a současně i rozšířením teorie her. Vznikla při analýze problematiky překonání bariér realizace toho, co je správné a potřebné v různých oblastech společnosti. Zabývá se fungováním istitucí, organizací, firem či jiných sociálních systémů, ve kterých dochází k redistribuci výplat oproti výkonnosti jednotlivých hráčů. Tato redistribuce je zpravidla způsobena vytvářením koalic uvnitř redistribučních systémů, které rozhodují o rozdělení výplat. Model elementárního redistribučního systému, který se skládá ze tří hráčů, přináší zajímavé a využitelné poznátky. Výkonnost hráčů je v něm vyjádřena jednoduchými čísly. Redistribuční rovnice popisuje všechna možná rozdělení výplat v systému a umožňuje vytvoření i testování jeho počítačového modelu. Na základě toho je možné modelovat různé typy vyjednávání, různé druhy rovnováhy - včetně Paretovy a Nashovy - a v návaznosti na to též spojování jednoduchých redistribučních systémů ve složitější. Model elementárního redistribučního systému je možné rozšířit do řady oblastí a použít k popisu chování reálných sociálních systémů, zejména při řešení problémů zaměřených na možnost zvýšení efektivnosti jejich fungování. Lze jej uplatnit k analýze konkurence a vyjednávání v organizacích různého typu.

Theory of redistribution systems is an application and at the same time extension of Game Theory. It deals with functioning of institutions, establishments, firms and others social systems, in that pay-offs are redistributed in contrast to achievement of individual players. The redistribution is usually allowed by a coalition, formed inside of redistribution system, that disposes of dominance over the pay-offs' redistribution. Redistribution equation describing all possibili-ties of pay-offs' redistribution in Elementary Redistribution System and enabling to create and to test a computerized model of Elementary Redistribution System. Based on that, it is possible to model different types of bargaining, kinds of equi-librium – included Pareto optionality and Nash equilibrium – and in connection with it also chaining of simple redistribution systems into the combined ones.

How to cite:

ISO 690:
Budinský, P., Valenčík, R. 2009. Applications of Theory of Redistribution Systems to Analysis Competitivity . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 57, no.3, pp. 291-306. ISSN 0013-3035.

APA:
Budinský, P., Valenčík, R. (2009). Applications of Theory of Redistribution Systems to Analysis Competitivity . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 57(3), 291-306. ISSN 0013-3035.