Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 5
Kristína Kočišová

Competition and Stability in the European Global Systemically Important Banks

Details:

Year, pages: 2020, 431 - 454
Language: eng
Keywords: bank competition, bank stability, global systemically important banks; JEL Classification: G21, G32
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF

About article:

Cieľom predkladaného príspevku je analyzovať stabilitu globálne systémovo významných bánk nachádzajúcich sa v európskych krajinách v rokoch 2008 až 2017, zistiť, či meniace sa konkurenčné prostredie ovplyvňuje stabilitu týchto bánk, a určiť premenné s významným vplyvom na ich stabilitu. Na meranie stability boli použité dve premenné, Z-skóre a opravné položky na straty z úverov, zatiaľ čo úroveň konkurencie bola meraná nepriamo a to dvoma indexmi (trhový podiel a Lernerov index), ktoré vyjadrujú trhovú silu konkrétnej banky. Výsledkom sú štyri hlavné zistenia. 1) V prípade využitia Z-skóre ako ekvivalentu celkovej stability banky bola potvrdená prítomnosť „competition-fragility“ paradigmy. 2) V prípade využitia opravných položiek na straty z úverov bola potvrdená prítomnosť „competition-stability“ paradigmy. 3) Výsledky nelineárnej analýzy poukazujú na fakt, že v okolí bodu obratu úroveň trhovej sily môže zhoršiť individuálny prístup k riziku, čo môže mať nepriaznivý vplyv na stabilitu celého bankového sektora. 4) Zvyšujúci sa podiel fixných aktív na celkových aktívach, zvyšujúca sa likvidita bánk, ekonomický rast ako aj hodnota ukazovateľa stability v predošlom období mali pozitívny vplyv na stabilitu bánk.

How to cite:

ISO 690:
Kočišová, K. 2020. Competition and Stability in the European Global Systemically Important Banks. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.5, pp. 431-454. ISSN 0013-3035.

APA:
Kočišová, K. (2020). Competition and Stability in the European Global Systemically Important Banks. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(5), 431-454. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV
Published: 3. 6. 2020