Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Je Mill naozaj predchodca známeho vysvetlenia kontrafaktuálov?

In: Filozofia, vol. 74, no. 4
František Gahér

Details:

Year, pages: 2019, 259 - 277
Language: slo
Keywords:
kontrafaktuál - implikácia (kondicionál) - logické vyplývanie - obsahové (mimologické) vyplývanie / Counterfactual – Implication (logical) – Logical inference – Non-logical inference
Article type: State / Original Articles
Document type: časopis / journal
About article:
Abstrakt: V diskusii o kontrafaktuáloch sa pri obhajovaní svojho vysvetlenia, že ide o skratky deduktívnych úsudkov, Ramsey dovolával ešte názoru Milla. Podobne tak robili aj Ramseyovi nasledovníci. Podrobnejšie skúmanie však odhaľuje, že Mill svoj názor, že kondicionál (implikácia) vyjadruje vyplývanie, nemá nijako podporený ani v zázemí nejakej teórie dedukcie, ani v zázemí výrokovej logiky, ktoré pre svoj extrémny induktivizmus nevedel adekvátne uchopiť. Mill sa v názore na kondicionály jednoducho inšpiroval Whatelym. Preto Ramsayovo označenie Milla za predchodcu vysvetlenia kontrafaktuálov v jeho línii je unáhlené a neodvôvodnené. Na druhej strane hoci Whately na rozdiel od Milla adekvátne vysvetľuje úlohu dedukcie pre kategorický sylogizmus a čiastočne i pre výrokovú logiku, ani u neho nenájdeme dostatočnú oporu pre vysvetlenie kontrafaktuálov ako skratiek deduktívnych logických úsudkov. Jednoducho preto, lebo Whately pre prípad zložených výrokov vrátane kondicionálov jednoznačne preferuje obsahové, mimologické vyplývanie oproti logickému vyplývaniu.
In the discussion on counterfactuals Ramsey invoked Mill's opinion, when he defended the explanation that counterfactuals are elliptical deductive arguments. Similarly, Ramsey's followers did so. However, a more in-depth investigation reveals that Mill's view that conditionals (implications) express inferences is neither set within some theory of deduction, nor within propositional logic, which he could not adequately grasp due to his extreme inductivism. Mill's view of conditionals was simply inspired by Whately. Therefore, Ramsay's designation of Mill as the forerunner of the explanation of counterfactuals in his line is hasty and unjustified. On the other hand, while Whately, unlike Mill, adequately explains the role of deduction in categorical syllogism and partly also in propositional logic, we do not find in his work sufficient support for the explanation of counterfactuals as elliptical expressions of deductive arguments. That is simply because Whately in case of compound statements, including conditionals, unambiguously prefers content-based, nonlogical inference to logical inference.
How to cite:
ISO 690:
Gahér, F. 2019. Je Mill naozaj predchodca známeho vysvetlenia kontrafaktuálov?. In Filozofia, vol. 74, no.4, pp. 259-277. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.4.1

APA:
Gahér, F. (2019). Je Mill naozaj predchodca známeho vysvetlenia kontrafaktuálov?. Filozofia, 74(4), 259-277. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.4.1
About edition:
Publisher: Filozofický ústav SAV / Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Published: 14. 4. 2019