Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 6
Monika Šulganová

Credit Dynamics and Non-performing Loans in the Czech Republic: Bayesian Approach

Details:

Year, pages: 2018, 541 - 560
Language: eng
Keywords: Bayesian estimation, credit-to-GDP gap, credit growth, non-performing loans; JEL Classification: G21, C20, E44
Article type: Vedecký
Document type:

About article:

Článok je zameraný na vzťah medzi poskytnutými úvermi a úvermi zo zlyhaním (non-performing loans – NPL) v Českej republike. V období 1994 – 2016 boli v ČR zaznamenané jednak obdobia rýchleho úverového rastu, jednak prechod k trhovej ekonomike nasledovaný silným konvergenčným procesom. Cieľom článku je skúmať efekty úverového rastu na dynamiku NPL. Zvolenou metódou je bayesovský odhad s využitím inštrumentálnych premenných. Výsledky odhadu poukazujú na priamo úmerný vzťah medzi úverovým rastom a dynamikou NPL; avšak odhadnuté aposteriórne stredné hodnoty parametrov dosahujú nízke hodnoty a implikujú, že úverový rast ovplyvnil akumuláciu úverového rizika a tvorbu NPL v miernom rozsahu. Výsledky ďalej poukazujú na silnejší efekt úverového rastu v ČR v porovnaní s apriórnym efektom (blízkym nule) vypočítaným na základe informácií získaných z medzinárodných empirických štúdií.

How to cite:

ISO 690:
Šulganová, M. 2018. Credit Dynamics and Non-performing Loans in the Czech Republic: Bayesian Approach. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.6, pp. 541-560. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

APA:
Šulganová, M. (2018). Credit Dynamics and Non-performing Loans in the Czech Republic: Bayesian Approach. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(6), 541-560. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 20. 6. 2018
Rights:
Open Access