Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 1
Matej Balco - Ján Šebo - Michal Mešťan - Ľubica Šebová

Application of the Lifecycle Theory in Slovak Pension System

Details:

Year, pages: 2018, 64 - 80
Keywords: pension system, life cycle theory, retirement, individual welfare JEL Classification: D12, D14, D81, E21, G18
Article type: Vedecký / Article

About article:

Starnutie populácie a rastúce dôchodkové záväzky verejných dôchodkových systémov urýchlili reformné kroky krajín, ktorých výsledkom je odklon (minimálne čiastočný) od dávkovo definovaných (DB) dôchodkových schém k dôchodkovým schémam s definovanými príspevkami (DC), čím sa prenáša riziko adekvátnosti na účastníka dôchodkovej schémy. Na Slovensku reforma dôchodkového systému spočívala predovšetkým vo vytvorení 1bis dôchodkovej schémy (systém obdobný nášmu II. pilieru), založenej na plne fondovej schéme s definovanými príspevkami, ktorá je financovaná časťou povinných sociálnych odvodov. Avšak reforma z roku 2004 stále otvára otázky ohľadom optimálnosti nastavenia dvojpilierového základného systému dôchodkového zabezpečenia. V článku sa snažíme preskúmať efekty alternatívneho nastavenia systému dôchodkového zabezpečenia a ich vplyv na celoživotné úspory a individuálny blahobyt s využitím stochastického modelu celoživotného cyklu parciálnej rovnováhy. Výsledky môžu slúžiť ako podklad na ďalšiu diskusiu o zlepšení parametrov nastavenia dvojpilierového systému dôchodkového zabezpečenia doma aj v zahraničí.

In the wake of population ageing and increasing public pension liabilities, many countries have reformed their pension systems, moving away (at least partially) from defined benefit (DB) pension schemes and towards defined contribution (DC) pension schemes. Slovakia’s reformed its pension system into two main pillars – I. pillar PAYG scheme and II. pillar DC scheme. Slovak pension reform brings up a lot of questions regarding the optimality of two main pillars pension system set up. In this paper, we seek to investigate the effects of different Slovak pension system set up alternatives and their implications on lifecycle savings and individual welfare using own stochastic life cycle model of partial equilibrium. Results could serve as a basis for further discussion on improving the legislature on parameters’ set-up of both pension pillars in Slovakia as well as abroad.

How to cite:

ISO 690:
Balco, M., Šebo, J., Mešťan, M., Šebová, Ľ. 2018. Application of the Lifecycle Theory in Slovak Pension System. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.1, pp. 64-80. ISSN 0013-3035.

APA:
Balco, M., Šebo, J., Mešťan, M., Šebová, Ľ. (2018). Application of the Lifecycle Theory in Slovak Pension System. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(1), 64-80. ISSN 0013-3035.