Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no. 9
Lenka Maličká - Veronika Šuliková - Michal Šoltés Číslo ORCID

Relationship between Fiscal Decentralization and Economic Growth in European Union Countries and Slovakia

Details:

Year, pages: 2017, 856 - 875
Keywords: fiscal decentralization, economic growth, non – linear relation, generalized method of moments JEL Classification: H71, H72, H77, O40
Article type: Vedecký / Article

About article:

Výsledky štúdií v oblasti týkajúcej sa fiškálnej decentralizácie a ekonomického rastu sú často nekonzistentné a niekedy nejednoznačné, aj keď teória fiškálneho federalizmu jasne podporuje výhody fiškálnej decentralizácie v prospech efektívnosti a ekonomického rastu. Príspevok sa zameriava na skúmanie vzťahu medzi fiškálnou decentralizáciou a ekonomickým rastom v tvare obrátenej U-krivky, a to odhadom gaussovského modelu rozptylu (Gaussian Mixture Model (GMM) modelu). Po získaní týchto výsledkov sme reálne údaje za Slovenskú republiku porovnali s odhadnutým modelom GMM pre členské štáty EÚ 26. Výsledky odhadu GMM modelu identifikujú prahovú hodnotu fiškálnej decentralizácie a určujú bod zlomu, pri ktorom sa pozitívna závislosť medzi fiškálnou decentralizáciou a ekonomickým rastom mení na negatívnu. Odhad GMM modelu pre EÚ 26 potvrdzuje vzťah v tvare obrátenej U-krivky v prípade príjmovej a daňovej decentralizácie. Výdavková decentralizácia nie je štatisticky významná. Prípad SR preukazuje súlad s trendom Európskej únie, čo je evidentné v prípade daňovej decentralizácie a menej v prípade príjmovej decentralizácie.

Results in the area related to fiscal decentralization and economic growth are frequently inconsistent and somewhat ambiguous, although the fiscal federalism theory clearly promotes the fiscal decentralization gains in favour of efficiency and economic growth. Paper focuses on investigating the inverted U-shaped relationship between fiscal decentralization and economic growth using the GMM model (Generalized Method of Moments). After these results were obtained, real values of Slovakia are compared to GMM – EU-26 trend. The results of GMM estimation include a threshold value of fiscal decentralization, revealing the point at which a positive relation between fiscal decentralization and economic growth turns into negative. GMM estimation of the EU-26 countries sample confirms the inverted U-shaped relationship in case of revenue and tax decentralization. Expenditure decentralization seems to be insignificant. The case of Slovakia shows the conformity with the EU trend, what is evident in the case of tax decentralization and less in revenue decentralization.

How to cite:

ISO 690:
Maličká, L., Šuliková, V., Šoltés, M. 2017. Relationship between Fiscal Decentralization and Economic Growth in European Union Countries and Slovakia. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no.9, pp. 856-875. ISSN 0013-3035.

APA:
Maličká, L., Šuliková, V., Šoltés, M. (2017). Relationship between Fiscal Decentralization and Economic Growth in European Union Countries and Slovakia. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 65(9), 856-875. ISSN 0013-3035.