Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackTrhliny v česko-slovenské vzájemnosti koncem 19. století na příkladu cestopisu Terézie Vansové

Cracks in the Czech-Slovak mutuality in the late 19th century on example of Terézia Vansová travelogue

Jana Pátková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2017, 87-103

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Podoba česko-slovenské vzájemnosti neměla v průběhu 19. století jednolitý charakter. Na příkladu cestopisné literatury přelomu 19. a 20. století je mimo jiné vidět, v jak složité historické situaci se Slovensko nacházelo. Terézia Vansová ve svém cestopisu Paní Georgiadesová na cestách s podtitulem Veselý cestopis do Prahy na národopisnú výstavu (1896–1897) zachycuje tuto proměnu spolu s proměnou literárního i společensko-historického kódu. Z typologického hlediska jde v cestopisu Vansové o zřejmé vybočení z dosavadní tradice cestopisného žánru. Volba fiktivní vypravěčky namísto autorského subjektu a ženská optika vyprávění se jeví ve vývoji slovenské literatury jako nová. Autorka prostřednictvím fiktivní vypravěčky Johanny Georgiadesové tematizuje vzájemnou (česko-slovenskou i slovensko-českou) neznalost kulturně i historicky nejbližší krajiny. Cesta na Národopisnou výstavu českoslovanskou konanou roku 1895 zaujímá v cestopisu centrální místo a pro Vansovou znamenala navzdory tematizaci trhlin také posilování národního sebevědomí.

The form of Czech-Slovak mutuality had during the 19th century monolithic character. On the example of travelogue literature in the 19th and the 20th centuries, among other things we can see the difficult historical situation in Slovakia was located then. Terézia Vansová in her travelogue Pani Georgiadesová na cestác/Ms Georgiadesová’s traveling) subtitled Veselý cestopis do Prahy na národopisnú výstavu (1896 – 1897)/Happy travelogue to Prague on an ethnographic exhibition (1896 – 1897)) captures this transformation, along with the transformation of literary and socio-historical code. From the typological point of view in this travelogue an obvious yaw from hitherto in travelogue genre. Selection of a fictional narrator instead of the author’s point of view and a female optics story appears in the development of Slovak literature as new one. The author, through a fictional narrator Johanna Georgiadesová thematises mutual (Czech-Slovak and Slovak-Czech) ignorance of culturally and historically closest land. Journey to the Czechoslavic Ethnographic Exhibition held in 1895, occupies a central place in the travelogue and meant for Vansová despite thematisation cracks also strengthening of national self-confidence. Key words: Travelogue, Realism, Czech-Slovak mutuality, Slavs, Slovak literature, Terézia Vansová

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Pátková, J. 2017. Trhliny v česko-slovenské vzájemnosti koncem 19. století na příkladu cestopisu Terézie Vansové. In Slovenská literatúra, vol. 64, no.2, pp. 87-103. DOI: https://doi.org/-

APA:
Pátková, J. (2017). Trhliny v česko-slovenské vzájemnosti koncem 19. století na příkladu cestopisu Terézie Vansové. Slovenská literatúra, 64(2), 87-103. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Klíčová slova: cestopis, realismus, česko-slovenská vzájemnost, Slované, slovenská literatura, Terézia Vansová/Key words: Travelogue, Realism, Czech-Slovak mutuality, Slavs, Slovak literature, Terézia Vansová

Práva / Rights:

Referencie: