Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackOrationes funebris ako súčasť barokovej literatúry (Na príklade diel z prostredia trnavskej akademickej tlačiarne)

Orationes Funebris as a Part of Baroque Literature (Exemplified by the Works from the Trnava University Printing Office)

Erika Juríková

Vydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2015, 244-252

DOI: https://doi.org/-

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 12. 9. 2018

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Smrť znamenala pre barokového človeka ukončenie pozemského života plného bolesti a utrpenia, ktoré spôsobovali nepriaznivé historické, sociálne a konfesionálne pomery. V tlačiach, ktoré súviseli so smrťou, sa mohla naplno rozvinúť baroková rétorika. Z panegyrických tlačí tvoria najväčšiu časť pohrebné reči, smútočné reči a konzolačné diela. Ako pozadie a inšpirácia slúžili pre autorov oslavných diel antická literatúra a mytológia, ktoré dokázali kreatívne spojiť s biblickou a patristickou tradíciou i súvekým reáliami. Súčasnému čitateľovi sa môže zdať, že v prípade chválorečí prevládala ich funkčnosť, forma a účelovosť nad obsahom. Je to dané nielen tým, že boli napísané pre konkrétnu príležitosť, ale v staršej literatúre mali všetky žánre presne stanovenú funkciu a účel. Panegyriky nedosahovali svojou formou, intelektuálnym vkladom, poetikou či učenosťou význam iných žánrových foriem. V skutočnosti nepatria medzi najlepšie a najvýznamnejšie produkty trnavskej univerzitnej tlačiarne, sú však ukážkou príležitostnej tvorby z domáceho prostredia. Napriek tomu, že panegyriky obsahujú mnoho spoločných čŕt tzv. loci communes, opakovane sa v nich vyskytuje ten istý topos, nesú výrazné znaky účelovosti a ich obsah treba vnímať s istým nadhľadom, sú pre dnešného bádateľa citlivým indigátorom pomerov v spoločnosti a často krát prinášajú podrobné informácie o osobe alebo udalostiach, ktoré nie sú zaznamenané v historických prameňoch.

For a Baroque person, death represented the termination of an earthly life full of pain and suffering caused by unfavourable historical, social, and confessional conditions. So, in the prints dealing with death, Baroque rhetoric could fully flourish. Funeral orations and consolation works form the greatest part of panegyric prints. Panegyrists sourced a background and inspiration from celebratory works of Ancient literature and mythology, which managed to creatively reconnect biblical and patristic tradition and life matters of that era. In case of the panegyric, it might seem to a present-day reader that functionality and form dominate its content. It is given not only by the fact that it was written for a particular occasion, but also by the early literary tradition where all genres had a precisely determined function. In terms of their form, intellectual contribution, poetics, and knowledge, panegyrics did not match the significance of other genre forms. In fact, they are not among the best and most significant products of the Trnava University printing office. Nonetheless, they are specimens of domestic occasional works. In spite of the fact that panegyrics contain a lot of common features, the so-called loci communes, the same topos recurs in them, they are markedly purposive. A detached view is needed when studying their content. Several researchers today feel that they represent a sensitive indicator of a situation in the society, since panegyrics often provide information about a person or events not recorded in historical sources. Key words: Trnava University, Baroque literature, panegyrics, funeral speeches

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Juríková, E. 2015. Orationes funebris ako súčasť barokovej literatúry (Na príklade diel z prostredia trnavskej akademickej tlačiarne). In Slovenská literatúra, vol. 62, no.3, pp. 244-252. DOI: https://doi.org/-

APA:
Juríková, E. (2015). Orationes funebris ako súčasť barokovej literatúry (Na príklade diel z prostredia trnavskej akademickej tlačiarne). Slovenská literatúra, 62(3), 244-252. DOI: https://doi.org/-

Kľúčové slová / Keywords:

Kľúčové slová: Trnavská univerzita, baroková literatúra, panegyriky, smútočné reči

Práva / Rights:

Referencie: