Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackVydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2015, 0-0

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

ŠTÚDIE Kristína Pavlovičová, Nejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu 165 Ivica Hajdučeková, Funkcia ženských a mužských postáv v epickej štruktúre krátkych próz Jána Čajaka 190 Marcel Martinkovič, Kontinuita a ruptúrovitosť s slovenskom politickom myslení v poslednej tretine 19. storočia 212 Vladimír Barborík, Náčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov (2. časť) 231 ROZHĽADY Erika Juríková, Orationes funebris ako súčasť barokovej literatúry (Na príklade diel z prostredia trnavskej akademickej tlačiarne) 244 RECENZIE Dobiáš, Dalibor – Fránek, Michal – Hrdina, Martin – Krejčová, Iva – Porecká, Kateřina: Rukopisy královédvorecký a zelenohorský a česká věda (1817 – 1885) (Jana Pácalová) 253 Kuzmíková, Jana (ed.): Literatúra v kognitívnych súvislostiach (Marta Buczek) 257 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Štúr štúrovci, romantici, obrodenci (Lenka Macsaliová) 264

CONTENS STUDIES Kristína Pavlovičová, Some Ambiguity about Great-Moravian Proglas Written in Old Church Slavic 165 Ivica Hajdučeková, The Functions of the Female and Male Characters in the Epic Structure of Short Proses by Ján Čajak 190 Marcel Martinkovič, The Continuity and Ruptures in Slovak Political Thinking in the Late 19th Century 212 Vladimír Barborík, An Outline of the Changes in Slovak Literary Criticism from the Mid-1960s to the Early 1970s. 231 VIEWS Erika Juríková, Orationes Funebris as a Part of Baroque Literature (Exemplified by the Works from the Trnava University Printing Office) 244 REVIEWS FROM THE SCIENCE LIFE

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: