Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 62, no. 1
Monika Kapráliková

Elán vo vojnovej Bratislave: podoba a okolnosti vydávania časopisu v rokoch 1939 – 1944

Details:

Year, pages: 2018, 1 - 14
Language: slo
Keywords: Elán, Ján Smrek, the Slovak Writers´ Society, the Slovak Republic (1939 – 1945)
Article type: Vedecká štúdia / Studies

About article:

Presne pred sedemdesiatimi piatimi rokmi sa do vojnovej slovenskej metropoly presťahoval literárno-umelecký mesačník Elán, spoločný projekt básnika a redaktora Jána Smreka a českého nakladateľa Leopolda Mazáča. Hoci jeho vznik i existencia boli prvotne úzko naviazané na Prahu, podpisom dohody so Spolkom slovenských spisovateľov 29. septembra 1939 sa časopis podarilo preniesť do Bratislavy, kde vychádzal až do svojho zániku v roku 1947. Cieľom príspevku je sprostredkovať základné a dosiaľ málo známe faktografické údaje o vojnovej etape vydávania časopisu a poukázať do akej miery na jeho podobu vplývali nové vlastnícke pomery i nový geopolitický a spoločenský kontext. Text primárne vychádza zo štúdia archívnych materiálov, vojnových čísel Elánu a vybraných dobových periodík. Nadväzuje na príspevok Deviatka osudová pre Elán i jeho redaktora, pojednávajúcom o okolnostiach samotného prechodu časopisu do Bratislavy, uverejnenom v Slovenskej literatúre v roku 2010.

It was exactly seventy years ago when the art and literature monthly Elán, a project shared by poet and editor Ján Smrek and publisher Leopold Mazáč, was moved to the wartime capital of Slovakia. Although originally its establishing and existence were closely related to Prague, signing the contract with the Slovak Writers´ Society on 29 September 1939 made it possible to transfer the magazine to Bratislava, where it was then published until its end in 1947. The goal of the paper is to present the basic yet little known facts about the wartime period of publishing the magazine and to show to what extent the new economic situation as well as the new geopolitical and social context affected its character. The study primarily builds on researching archive materials, Elán´s wartime issues and selected contemporary print media. It is a follow-up to the study Deviatka osudová pre Elán i jeho redaktora /The Nine Fateful for Both the Magazine and Its Editor/, dealing with the circumstances of transferring the magazine to Bratislava, published in Slovenská literatúra in 2010.

How to cite:

ISO 690:
Kapráliková, M. 2018. Elán vo vojnovej Bratislave: podoba a okolnosti vydávania časopisu v rokoch 1939 – 1944. In Slovenská literatúra, vol. 62, no.1, pp. 1-14. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/-

APA:
Kapráliková, M. (2018). Elán vo vojnovej Bratislave: podoba a okolnosti vydávania časopisu v rokoch 1939 – 1944. Slovenská literatúra, 62(1), 1-14. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/-

About edition:

Published: 17. 9. 2018