Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 62, no. 7
Karel Skokan - Adam Pawliczek

Dynamika životního cyklu českých a slovenských podniků ve vybraných regionech

Details:

Year, pages: 2014, 728 - 742
Keywords: Keywords: enterprise lifecycle, annual turnover, fractal analogy JEL Classification: D22, D58, E32, L25
Article type: Vedecký / Article

About article:

Článek se zabývá hodnocením životního cyklu podniků založeném/ého na ročním obratu jako parametru velikosti, růstu a úspěchu. Jeho cílem je navrhnout obecný model životního cyklu podniku s využitím fraktální analogie, charakterizovat jeho tři stěžejní etapy a ověřit model v podnicích pomocí testovaných hypotéz a korelačních vazeb. Výzkum byl realizován formou řízených rozhovorů na vzorku 677 náhodně vybraných českých a slovenských podniků různého typu a velikosti, převažují podniky z Moravskoslezského regionu. Dosažené výsledky prokazují, že starší podniky bývají větší a mají tendenci vykazovat vyšší průměrný roční obrat než mladší podniky, mladé a malé podniky mají větší tendenci růst a pro věk podniků existují obecná maxima (práh stability) ve většině velikostních skupin podniků v rámci sledovaného časového období.

The article deals with the assessment of enterprise life cycle based on the annual turnover as the parameter of size, growth and success. Its aim is to propose a general lifecycle model using fractal analogy, to describe three pivotal lifecycle phases and to verify the model in selected companies with the use of test hypotheses and correlations. The research was conducted by means of structured interviews on the sample of 677 randomly selected Czech and Slovak enterprises of various types and sizes located mostly in Moravia Silesia region in Czech Republic and partly also in Slovak Republic. The obtained results show that older enterprises tend to be larger and tend to exhibit a greater average annual turnover than younger businesses, the younger and smaller enterprises have stronger tendency to grow and there are general age maxima (stability thresholds) for most size groups of enterprises within the specified reported period.

How to cite:

ISO 690:
Skokan, K., Pawliczek, A. 2014. Dynamika životního cyklu českých a slovenských podniků ve vybraných regionech. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 62, no.7, pp. 728-742. ISSN 0013-3035.

APA:
Skokan, K., Pawliczek, A. (2014). Dynamika životního cyklu českých a slovenských podniků ve vybraných regionech. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 62(7), 728-742. ISSN 0013-3035.