Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Hydrology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika** - HALMOVÁ, Dana - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. The Copula Application for Analysis of the Flood Threat at the River Confluences in the Danube River Basin in Slovakia. In Water, 2023, vol. 15, iss. 5, article no. 984. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.723 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15050984 (VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] DEGER, I.H. - ESIT, M. - YUCE, M.I. Univariate and Bivariate Hydrological Drought Frequency Analysis by Copula Functions. In WATER RESOURCES MANAGEMENT. ISSN 0920-4741, 2023 AUG 22 2023. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11269-023-03586-x., Registrované v: WOS
  [1.1] UNNIKRISHNAN, P. - PONNAMBALAM, K. - AGRAWAL, N. - KARRAY, F. Joint Flood Risks in the Grand River Watershed. In SUSTAINABILITY. JUN 2023, vol. 15, no. 12. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su15129203., Registrované v: WOS
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika** - PEKÁROVÁ, Pavla - HALMOVÁ, Dana. Investigation of water temperature changes in the Hron River in the context of expected climate change. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 52-62. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0007 (VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Type: ADNB
 • HOLKO, Ladislav** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - ŠURDA, Peter - DANKO, Michal - ZVALA, Anton - KIDRON, G. J. Runoff response of a hydrophobic soil under high intensity rains. Ladislav Holko [et al.]. In Hydrological Processes, 2023, vol. 37, no. 5, article no. e14899. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.939 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1099-1085. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/hyp.14899 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy. VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach) Type: ADCA
 • HOLKO, Ladislav - MELIKADZE, George - TODADZE, Mariam - CHITANAVA, Ramaz - CHANKVETADZE, Aleksandre - CHIKADZE, Tornike - GVENTSADZE, Alexander - GAPHRINDASHVILI, Merab. Stable isotopes of oxygen and hydrogen in precipitation and river water in Georgia. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 3, p. 248- 258. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.51 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2023-0018 Type: ADDA
 • HOLOŠ, Slavomír - ZVALA, Anton - ŠURDA, Peter** - LICHNER, Ľubomír. Fire induced water repellency in the forest soil covered with different types of forest floor biomass. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 151-158. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0017 (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. EIG JC2019-074 : Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests / Pôdna Ekotochnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou - Pôdna Ekotochnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou. Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy) Type: ADNB
 • CHRENEK, Michal - JANČO, Martin** - ŠKVARENINA, Jaroslav. Zhodnotenie hydrofyzikálnych vlastností snehovej pokrývky v kalamitných smrečinách Západnych Tatier [Evaluation of hydrophysical characteristics of snow cover in calamity spruce stand in the Western Tatra Mts.]. In Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen, 2022, vol. 46, no. 1, p. 7-17. ISSN 1336-300X. (Vega č. 1/0500/19 : Klimatická zmena, zraniteľnosť ekosystémov a prírodné riziká. APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach,. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. APVV-18-0347 (R-5941/2019) : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát) Type: ADFB
 • CHRENEK, Michal - JANČO, Martin - BORSÁNYI, Peter - HLAVATÁ, Helena - ŠKVARENINA, Jaroslav. Príspevok k zhodnoteniu zimných biometeorologických podmienok habitátov srnčej zveri (Capreolus capreolus L.) v oblasti Biosférickej rezervácie Poľana v rokoch 2003 - 2021 [Contribution to the evaluation of winter biometeorological conditions of roe deer (Capreolus ca preolus L.) habitats in the area of the Poľana Biosphere Reserve between 2003 and 2021] (APVV-18-0347 (R-5941/2019) : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát. APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach,. Vega č. 1/0500/19 : Klimatická zmena, zraniteľnosť ekosystémov a prírodné riziká. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska) Type: ADFB
 • JANČO, Martin - CHRENEK, Michal - SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal - HOLKO, Ladislav - ŠKVARENINA, Jaroslav. Vplyv horského smrekového lesa na intercepciu zrážok v priebehu troch vegetačných období [Influence of mountain spruce forest on canopy interception during three growing seasons]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 240-249. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
 • KANDRA, Branislav** - TALL, Andrej - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana. Quantification of Evapotranspiration by Calculations and Measurements Using a Lysimeter. In Water, 2023, vol. 15, iss. 2, art. no. 373. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.723 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15020373 (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] KREVH, V. - GROH, J. - FILIPOVIC, L. - GERKE, H.H. - DEFTERDAROVIC, J. - THOMPSON, S. - SRAKA, M. - BOGUNOVIC, I. - KOVAC, Z. - ROBINSON, N. - BAUMGARTL, T. - FILIPOVIC, V. Soil-Water Dynamics Investigation at Agricultural Hillslope with High-Precision Weighing Lysimeters and Soil-Water Collection Systems. In WATER. JUL 2023, vol. 15, no. 13. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15132398., Registrované v: WOS
  [1.1] PENDIUK, J. - DEGANO, M.F. - GUARRACINO, L. - RIVAS, R.E. Superconducting Gravimeters: A Novel Tool for Validating Remote Sensing Evapotranspiration Products. In HYDROLOGY. JUL 2023, vol. 10, no. 7. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/hydrology10070146., Registrované v: WOS
  [1.1] TOTH, S. - DUPL'AK, S. Effect of a Soil-Applied Humic Ameliorative Amendment on the Yield Potential of Switchgrass Panicum virgatum L. Cultivated under Central European Continental Climate Conditions. In AGRONOMY-BASEL. APR 2023, vol. 13, no. 4. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agronomy13041095., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHOU, R.F. - QIU, Z.L. - SUN, C.Z. - BAI, B.F. Entrance loss of capillary flow in narrow slit nanochannels. In PHYSICS OF FLUIDS. ISSN 1070-6631, APR 2023, vol. 35, no. 4. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0144696., Registrované v: WOS
 • KANDRA, Branislav - TALL, Andrej - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana. Vybrané parametre vodnej bilancie pôdy získané výpočtom a lyzimetrickými meraniami [Selected parameters of soil water balance obtained by calculation and lysimeter measurements]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 257-264. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
 • KESZELIOVÁ, Anita - VÝLETA, Roman - DANÁČOVÁ, Michaela** - HLAVČOVÁ, Kamila - SLEZIAK, Patrik - GRIBOWSZKI, Zoltán - SZOLGAY, Ján. Detection of Changes in Evapotranspiration on a Catchment Scale Under Changing Climate Conditions in Selected River Basins of Slovakia. In Slovak Journal of Civil Engineering, 2022, vol. 30, iss. 4, pp. 55-63. ISSN 1210-3896. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/sjce-2022-0029 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Type: ADNB
  Citations:
  [2.1] GASPAR, Viktoria - SKRINAR, Andrej. The Impact of Climate Change and Regulation of the Water Regime on the Morphological Structure of the Floodplain Forests in Petrzalka, Slovakia. In SLOVAK JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 2023, vol. 31, no. 1, pp. 52-57. ISSN 1210-3896. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/sjce-2023-0006., Registrované v: WOS
 • KLAMERUS-IWAN, Anna - CERDÁ, Artemi - LICHNER, Ľubomír. Biological factors impact hydrological processes. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 2, p. 123-124. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.51 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2023-0014 Type: GII
 • KOPČANSKÝ, Peter** - BALEJČÍKOVÁ, Lucia - MOLČAN, Matúš - ŠTRBÁK, Oliver - ŠAFÁRIK, Ivo - BALDÍKOVÁ, E. - PROCHÁZKOVÁ, Jitka - ANGELOVÁ, Ralitsa - ZELENÁ POSPISKOVA, Kristína - RAJŇÁK, Michal - PAULOVIČOVÁ, Katarína - KARPETS, Maksym - TIMKO, Milan - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - ZAKUTANSKA, Katarína - LACKOVÁ, Veronika - BURY, P. Magnetic Nanoparticles Change the Properties of Traditional Materials and Open up New Application Possibilities. In Material Aspects of Ferrofluids. 1. vydanie. - Boca Raton : CRC Press, 2023, p. 214-250. ISBN 978-1-032-22798-6. Dostupné na: https://doi.org/10.1201/9781003274247 (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Type: ABC
 • KOVÁČOVÁ, Viera**. Deterioration of water quality in aquatic system. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 141-150. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0016 (VEGA 2/0028/23 : Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovatelov riecneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach - Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers) Type: ADNB
 • KUBÁŇ, Martin** - PARAJKA, Juraj - SZOLGAY, Ján - KOHNOVÁ, Silvia - HLAVČOVÁ, Kamila - SLEZIAK, Patrik - BRZIAK, Adam. Improvement of runoff simulation efficiency using satellite soil moisture data for typical monthly runoff regimes in Austria. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 2, p. 257-266. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.02.0029 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska) Type: ADNB
 • LEŠČEŠEN, Igor - BASARIN, Biljana - PAVIĆ, Dragoslav - MESAROŠ, Minučer - MUDELSEE, Manfred - PEKÁROVÁ, Pavla. Are extreme floods on Danube getting more frequent? Case study Bratislava. In Natural Hazards and Climate Change conference and workshop for identifying and tackling challenges together : book of Abstracts. - Szeged : University of Szeged, 2023, p. 43. ISBN 978-963-306-930-1. (Natural Hazards and Climate Change, conference and workshop for identifying and tackling challenges together : Book of Abstracts) Type: AFG
 • LICHNER, Ľubomír** - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - KOLLÁR, Jozef - IGAZ, Dušan. Impact of duration of land abandonment on soil properties. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 2, p. 148-155. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.51 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2023-0011 (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Type: ADDA
 • LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - KOLLÁR, Jozef. Vplyv času trvania opustenia poľa na pôdne vlastnosti [Impact of duration of field abandonment on soil properties]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 299-305. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
 • LINCMAIEROVÁ, Karina - BOTYANSZKÁ, Lenka - LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia. Vplyv mikroplastov na vlastnosti piesočnatej pôdy a rast reďkovky [Microplastic effects on sandy soil properties and radish growth]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 306-313. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
 • NOVÁK, Viliam**. The influence of land use change on transport of water and energy in ecosystem and climate change. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 3-8. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0001 (Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy) Type: ADNB
 • OKHRAVI, Saeid - GOHARI, Saeed** - ALEMI, Mahdi - MAIA, Rodrigo. Numerical modeling of local scour of non-uniform graded sediment for two arrangements of pile pile groups. In International Journal of Sediment Research, 2023, vol. 38, iss.4, pp. 597-614. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.794 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1001-6279. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2023.04.002 Type: ADMA
 • OKHRAVI, Saeid. The use of the Manning equation is not safe for different river styles. What are the alternatives? In Zborník príspevkov : 34. konferencia mladých hydrológov, s. 1-6. (34. konferencia mladých hydrológov) Type: BEF
 • ONDERKA, Milan** - SOKÁČ, Marek - MIKULOVÁ, Katarína - PECHO, Jozef. Digital atlas of rainfall design intensities in Slovakia. In Meteorologický časopis, 1, roč. 26, č., 2023, s. 27-38. ISSN 1335-339X. (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Type: ADFB
 • PEKÁROVÁ, Pavla** - VYSHNEVSKYI, Viktor - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol. Changes in water balance components of river basins in the Slovak Republic and Ukraine. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 113-121. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0013 (APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia). APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Type: ADNB
 • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - PEKÁR, Ján - JENEIOVÁ, Katarína. Homogenizácia a dlhodobé trendy a klasifikácia teploty vody vo vysokohorskom povodí rieky Belá [Homogenisation and longterm trends and water temperature classification in the high mountain Belá river basin]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 109-121. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia). VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
 • RONČÁK, Peter - ŠURDA, Peter - VITKOVÁ, Justína. Analysis of Soil Moisture under Different Land Use Conditions in the Bolnisistskali River Basin. In Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2022, vol. 16, iss. 3, p. 68-72. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0132-1447. (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd) Type: ADMB
 • SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOKÁČ, Marek - DULOVIČOVÁ, Renáta - KOVÁČOVÁ, Viera. Účinok vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky nížinných tokov [Influence of aquatic vegetation on quantitative and qualitative characteristics in lowland rivers]. Bratislava : VEDA, 2022. 118 s. ISBN 978-80-224-1994-9 (Vega 2/0025/19 : Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams. Vega 2/0085/20) Type: AAB
 • SCHÜGERL, Radoslav** - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Change of the Manning´s coefficient in small stream influenced by vegetation. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 134-140. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0015 (VEGA 2/0028/23 : Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovatelov riecneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach - Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers) Type: ADNB
 • SLEZIAK, Patrik** - JANČO, Martin - DANKO, Michal - MERI, Ladislav - HOLKO, Ladislav. Accuracy of radar-estimated precipitation in a mountain catchment in Slovakia. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 1, p. 111-122. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.51 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2022-0037 (VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska) Type: ADDA
 • SLEZIAK, Patrik** - JANČO, Martin - DANKO, Michal. Dynamics of water temperature in a small mountain catchment. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 43-51. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0006 (VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Type: ADNB
 • SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal - JANČO, Martin - HOLKO, Ladislav - CHRENEK, Michal. Modelovanie snehovej pokrývky v malom horskom povodí [Modelling of snow cover in a small mountain catchment]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 78-83. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
 • SOKÁČ, Marek** - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Impact of Combined Sewer Overflows Events on Recipient Water Quality. In Cost-efficient Wastewater Treatment Technologies : Natural Systems. vol. 117. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2023, p. 241-271. ISBN 978-3-031-12917-9. ISSN 1867-979X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/698_2021_782 (Vega 2/0085/20. H2020- SYSTEM -787128 : Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment. APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change) Type: ABC
 • SOKOLCHUK, Kostiantyn. Application of different spatial interpolation methods to hydrological data on the example of the pripyat river basin (within Ukraine) [ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ДО ГІДРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ (В МЕЖАХ УКРАЇНИ)]. In Hydrology Hydrochemistry and Hydrogeology. - Kyiv : Taras Shevchenko National University, 2022, 2022, vol. 66, no. 4, p. 59-67. ISSN 2306-5680. Type: ADEB
 • ŠKVARENINA, Jaroslav - HUSÁROVÁ, Martina - JANČO, Martin - VÁĽKOVÁ, Miriam - ŠKVARENINOVÁ, Jana. Monitoring snehovej pokrývky pomocou kontinuálnych digitálnych snímok: vplyv na jarné fenologické prejavy Vaccinium myrtillus v horskej smrečine Západných Tatier [Snow cover monitoring using continuous digital imagery: influence on the spring phenological manifestation of European blueberry (Vaccinium myrtillus) in the mountain spruce forest of the Western Tatras]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 223-233. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. APVV-18-0347 (R-5941/2019) : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
 • ŠURDA, Peter - LICHNER, Ľubomír - HOLOŠ, Slavomír - ZVALA, Anton. Zmeny vlastností lesnej pôdy spôsobené požiarom závisia od veku a typu lesnej vegetácie [Changes in forest soil properties caused by fire depend on the age and type of forest vegetation]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 373-379. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
 • TALL, Andrej - PAVELKOVÁ, Dana - KANDRA, Branislav - GOMBOŠ, Milan. Kvantifikácia vodnej bilancie v dvoch rôznych pôdnych profiloch s využitím lyzimetrov [Quantification of water balance in two different soil profiles using lysimeters]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 122-130. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
 • TOKOVÁ, Lucia** - IGAZ, Dušan - HORÁK, Ján - AYDYN, Elena. Can application of biochar improve the soil water characteristics of silty loam soil? In Journal of Soils and Sediments, 2023, vol. 23, iss. 7, pp. 2832-2847. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.9 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1439-0108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11368-023-03505-y Type: ADCA
 • TOKOVÁ, Lucia** - BOTKOVÁ, Natália - VITKOVÁ, Justína - BOTYANSZKÁ, Lenka - SKIC, Kamil - GRYTA, Angelika. Impact of the biochar fraction sizes on the selected hydrophysical properties of silty loam soil. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 9-13. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0002 (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. PAS-SAS-2022-05) Type: ADNB
 • VARGA, Adrián** - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOKÁČ, Marek - SOČUVKA, Valentín - MIKULA, P. Analysis of seasonal changes of thermal stratification in reservoir for drinking water supply (Slovakia, Turček reservoir). In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 33-42. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0005 (APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change) Type: ADNB
 • VARGA, Adrián - NIKOLIĆ, Anamarija - GRABIĆ, Jasna. Water quality monitoring of Ludaš Lake. In 46 th Conference For Students Of Agriculture And Veterinary Medicine With International Participation : proceedings book. - Novi Sad : Feljton, 2022, p. 69-76. ISBN 978-86-7520-573-9. (Proceedings of the 46th Conference for Students of Agriculture and Veterinary Medicine with International Participation - Zbornik radova sa 46. smotre naucnih radova studenata poljoprivrede i veterinarske medicine sa medunarodnim ucešcem) Type: BEE
 • VELÍSKOVÁ, Yvetta - VARGA, Adrián - SOKÁČ, Marek - OKHRAVI, Saeid. Zmeny teploty vody v hĺbkových horizontoch vodárenskej nádrže Turček [Temperature changes in the depth horizons of the Turček water reservoir]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 27-36. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change. Hydrologie malého povodí 2023) Type: BEE
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus