The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Neuroimmunology

Is it possible to stop the spreading of neurofibrillary degeneration by active stimulation of the brain?
Dokáže aktívna stimulácia mozgu zastaviť šírenie neurofibrilárnej degenerácie?
Program: VEGA
Project leader: Doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Immunogenetic markers in Slovak patients with Alzheimer´s disease
Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Inhibtion of expression of natively unfolded proteins and its consequence for progression of neurodegeneration
Inhibícia expresie prirodzene nezvinutých proteínov a jej dôsledky pre progresiu neurodegeneratívnych zmien
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Modeling of interactions between neurons and glial cells in Alzheimer's disease
Modelovanie interakčných mechanizmov medzi neurónmi a gliovými bunkami v Alzheimerovej chorobe
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žilková Monika PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2019

Molecular profiling of miRNA and gene expression changes in a model of human tauopathy
MOLEKULÁRNY PROFIL MIRNA A ZMENY GÉNOVEJ EXPRESIE V MODELI ĽUDSKÝCH TAUOPATIÍ
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čente Martin PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

The aging of the immune system and biomarkers of human immunosenescence
Starnutie imunitného systému a biologické markery imunosenescencie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Prčina Michal PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Structural study of multiple homologous epitopes present on the molecule of intrinsically disordered protein tau
ŠTRUKTÚRA SEKVENČNE HOMOLÓGNYCH EPITOPOV VIACNÁSOBNE PRÍTOMNÝCH NA MOLEKULE PRIRODZENE NEUSPORIADANÉHO PROTEÍNU TAU
Program: VEGA
Project leader: Ing. Cehlár Ondrej PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Study of functional bio-implants and cell therapy for the CNS regeneration
Štúdium funkčných bio-implantátov a bunkovej terapia pre regeneráciu CNS
Program: SRDA
Project leader: doc. MVDr. Čižková Dáša DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

The effect of high-fat diet on the physiology of CNS neurons, their synapses and pathological processes in neurodegeneration
Vplyv stravy bohatej na tuky na fyziólogiu neurónov CNS, funkciu synapsií a pathologické procesy v neurodegenerácii
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Jadhav Santosh PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2019

Use of animal models for tauopathies for identification of molecular pathways involved in the etiology of neurofibrillary degeneration
Využitie animálnych modelov pre tauopátie na identifikáciu molekulárnych dráh podieľajúcich sa na etiológii neurofibrilárnej degenerácie
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kováčech Branislav PhD.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2020

Functional impact of Alzheimer's disease on cortical neurons
Zmeny funkcie kôrových neurónov pri Alzheimerovej chorobe
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

The total number of projects: 11