The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Zoology

Restoration and management of Danube floodplain habitats
Štúdia vplyvu optimalizácie vodného režimu vybraných ramien inundačného územia Dunaja na faunu vodných bezstavovcov a posúdenie účinku revitalizačných scenárov na kvalitu biotopov pre bezstavovce
Program: Other
Project leader: RNDr. Šporka Ferdinand DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2021

The total number of projects: 1