The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Polymer Institute

Antibacterial polymeric nanocomposites fibers based on carbon nanomaterials.
Antibakteriálne polymérne nanokompozitné vlákna z uhlíkových nanomateriálov.
Program: Bilateral - other
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.11.2017 - 31.12.2018

Antibacterial polymeric nanocomposites on the base of carbon nanomaterials.
Antibakteriálne polymérne nanokompozity z uhlíkových nanočastíc.
Program: Multilateral - other
Project leader: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2018

ANTIbacterial GRaphene/POlymer NANOcomposite.
ANTIGRPONANO: Antibakteriálne polymérne nanokompozity na báze grafénu.
Program: FP7
Project leader: Mgr. Markovic Zoran PhD.
Duration: 1.12.2015 - 30.11.2018

Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability.
Bezolovnaté perovskitové solíárne články s dlhodobou stabilitou.
Program: JRP
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.11.2017 - 31.10.2020

Conjugated Antisense system for Selective and Specific BCR-ABL supprEssion: An innovaTive straTegy for CML treatment.
CASSETTE: Konjugovaný anti-sense systém pre selektívne a špecifické umlčanie BCR -ABL: Inovatívna stratégia pre liečbu CLM.
Program: FP7
Project leader: Ing. Rázga Filip PhD.
Duration: 1.4.2015 - 31.12.2018

Bio-friendly multifunctional polymers.
Ekologicky nezávadné multifunkčné polyméry.
Program: Bilateral - other
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Functional Star Architectures Based On Cyclodextrin Cores And Bioinspired Synthetic Arms For Versatile Drug Delivery Systems.
Funkčné hviezdicové architektúry skladajúce sa z cyklodextrínového jadra a bioinšpirovaných syntetických ramien pre všestranné systémy aplikovateľné ako nosiče liečiv.
Program: FP7
Project leader: Mgr. Peptu Kristián PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Composites based on conductive polymers.
Kompozity na báze vodivých polymérov.
Program: Multilateral - other
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2018

Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp): two main problems to be solved for composite materials : (1) adequate dispersion of the nano-carbon reinforcement material, and (2) strong enough interfacial bonding between the nano- c
Multifunkčné nano-uhlíkové kompozitné materiály: riešenie dvoch hlavných problémov týchto materiálov (1) dostatočná dispergácia nano-uhlíkového plniva, (2) dostatočne silná medzifázová interakcia nano-uhlíkové plnivo a kompozitná matrica.
Program: COST
Project leader: Ing. Mičušík Matej PhD.
Duration: 1.4.2016 - 30.4.2020

New generation PMCG multicomponent microcapsule with tailored biointerface to avoid immune response after transplantation.
Nová generácia viackomponentných PMCG mikrokapsúl s kontrolovaným povrchom pre vyhnutie sa imunitnej odpovedi po transplantácii.
Program: Other
Project leader: Ing. Lacík Igor DrSc.
Duration: 1.9.2017 - 31.8.2019

Macro plastic waste in and along the Danube.
Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja.
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Annotation:The aim of the project is to establish a database of science-based information as well as a methodological approach to plastic waste in and along the river in terms of input sites, quantities, transport patterns and environmental hazards. The area of interest of this project includes the Danube and its riparian areas from the metropolitan areas of Vienna and Bratislava to the Gabčíkovo hydro power plant. The project is divided into seven units or working sections. Project goals • Provide methodology, data and a manual for assessing and monitoring plastic pollution in fluvial systems • Establishment of an action plan for the management of plastic waste and implementation of pilot measures against plastic pollution of the Danube • Raising awareness of the general public and stakeholders about the pollution of the river by plastic waste The PlasticFreeDanube Bilateral Project is being implemented by five partners from Austria and Slovakia as well as seventeen strategic partners.
Duration: 1.9.2017 - 30.9.2020

Andvanced LC-MSn for characterization of bio-polymers and their degradation products.
Pokročilá LCn-MSn metóda pre charakterizáciu bio-polymérov a produktov ich degradácie.
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Šišková Alena PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Preparation and Electrical Properties of Conducting Polymers, Composites, and Nanostructured Materials
Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných materiálov
Program: Inter-institute agreement
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2021

Synthesis of functionalized biocompatible polyester copolymers.
Syntéza funkcionalizovaných biokompatibilných polyesterových kopolymérov.
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

Study of surface properties of selected functionalized polyolefins.
Štúdium povrchových vlastností vybraných funkcionalizovaných polyolefínov.
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Novák Igor PhD.
Duration: 1.1.2014 - 31.12.2018

The total number of projects: 15