The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Chemistry

Glycan biomarkers analysis as a tool for biomedicinal research, follow-up and diagnosis of tumor diseases
Analýza glykánových biomarkerov ako nástroj pre biomedicínsky výskum, sledovanie a diagnostiku nádorových ochorení
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2018

CliniMARK: 'good biomarker practice' to increase the number of clinically validated biomarkers
CliniMARK: 'Dobré biomarkerové praktiky' pre zvýšenie počtu klinicky validovaných biomarkerov
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 14.3.2017 - 13.3.2021

European Network of Vaccine Adjuvants
Európska sústava vakcínových adjuvansov
Program: COST
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 13.11.2017 - 12.11.2021

European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN)
Európsky systém na podporu výskumu a aplikácií karotenoidov v potravinárstve a zdravotníctve
Program: COST
Project leader: Ing. Breierová Emília PhD.
Duration: 18.4.2016 - 17.4.2020

Microelectrophoretic tools for bioanalysis
Mikroelektroforetické nástroje pre bioanalýzu
Program: JRP
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Duration: 1.10.2017 - 30.9.2020

Challenging organic syntheses inspired by nature – from natural products chemistry to drug discovery
Náročné organické syntézy inšpirované prírodou – od chémie prírodných produktov k objavu liečiv
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Duration: 16.3.2015 - 15.3.2019

O-Specific polysaccharide responses and cholera
Odozva O-špecifických polysacharidov a cholera
Program: Inter-institute agreement
Project leader: Ing. Bystrický Slavomír DrSc.
Duration: 4.10.2014 - 31.3.2019

Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research
Umožnenie využitia celého potenciálu Instruct na konsolidáciu a rozšírenie infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti vied o živote
Program: Horizon 2020
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Development of bioanalytical systems based on novel lectins with enhanced specificity for application in diagnostics
Vývoj bioanalytických systémov založených na nových lektínoch so zlepšenou špecificitou pre aplikácie v diagnostike
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.9.2018 - 31.12.2019

The total number of projects: 9