The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Chemistry

Analysis of transferrin glycoforms as potentially strong biomarkers in medicine
Analýza glykoforiem transferínu ako potencionálych účinných biomarkerov pre medicínu
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 15.2.2019 - 31.12.2020

Analysis of nucleic acids, proteins and metabolites as potential circulating biomarkers of pregnancy diabetes
Analýza nukleových kyselín, proteínov a metabolitov ako potenciálnych cirkulujúcich biomarkerov tehotenskej cukrovky
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.3.2020 - 31.12.2021

CliniMARK: 'good biomarker practice' to increase the number of clinically validated biomarkers
CliniMARK: 'Dobré biomarkerové praktiky' pre zvýšenie počtu klinicky validovaných biomarkerov
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 14.3.2017 - 13.3.2021

Design, synthesis and characterization of efficient mannosidase inhibitors related to iminosugars and glycoconjugates
Dizajn, syntéza a charakterizácia účinných inhibítorov manozidáz na báze iminosacharidov a glykokonjugátov
Program: JRP
Project leader: Ing. Koóš Miroslav DrSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022

European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)
Európska multidisciplinárna platforma pre morskú biotechnológiu
Program: COST
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.
Duration: 29.10.2019 - 28.10.2023

European network of vaccine adjuvants (ENOVA)
Európska sústava vakcínových adjuvansov
Program: COST
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 13.11.2017 - 12.11.2021

Functional glyconanomaterials for the development of diagnostics and targeted therapeutic probes (GLYCONanoPROBES)
Funkčné glykonanomateriály pre vývoj sond pre diagnostiku a cielenú terapiu
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 14.3.2019 - 13.3.2023

Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets
Inovácie s glykánmi: nové horizonty od syntézy po nové biologické ciele
Program: COST
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 8.4.2019 - 7.4.2023

Isolation of recalcitrant acetylxylan structures and enzymes of their hydrolysis
Izolácia neprístupných štruktúr acetylxylánu a enzýmy ich hydrolýzy
Program: Inter-institute agreement
Project leader: RNDr. Biely Peter DrSc.
Duration: 22.12.2017 - 22.12.2020

Microelectrophoretic tools for bioanalysis
Mikroelektroforetické nástroje pre bioanalýzu
Program: JRP
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Duration: 1.10.2017 - 30.9.2020

Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (YEAST4BIO)
Nekonvenčné kvasinky na výrobu bioproduktov
Program: COST
Project leader: Ing. Šuchová Katarína PhD.
Duration: 7.11.2019 - 6.11.2023

SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS
Sieť kváskovej biotechnológie zameraná na nové, zdravšie a trvalo udržateľné potraviny a bioprocesy
Program: COST
Project leader: Ing. Košťálová Zuzana PhD.
Duration: 10.4.2019 - 9.4.2023

Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)
Sieť zeleného chemického inžinierstva smerom k zvyšovaniu udržateľnosti procesov
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Duration: 14.10.2019 - 13.10.2023

Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engeneering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting
Syntetická biológia sacharid-viažucich proteínov: inžinierstvo proteín-sacharidových interakcií na diagnostiku a cielenú bunkovú interakciu
Program: Horizon 2020
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.9.2022

Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research
Umožnenie využitia celého potenciálu Instruct na konsolidáciu a rozšírenie infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti vied o živote
Program: Horizon 2020
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Establishment of a Pan-European network on the sustainable valorisation of lignin (LignoCOST)
Vybudovanie celoeurópskej siete pre udržateľné zhodnotenie lignínu
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Duration: 4.10.2018 - 3.10.2022

The total number of projects: 16