The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Ludovit Stur Institute of Linguistics

IT-based Analyses of Bulgarian-Slovak/Slovak-Bulgarian Lexical Data
Analýza bulharsko-slovenských/slovensko-bulharských lexikálnych dát pomocou metód počítačového spracovania jazyka
Program: Inter-academic agreement
Project leader: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

-
Dohoda o spolupráci medzi Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku
Program: Bilateral - other
Project leader: prof. PhDr. Ondrejovič Slavomír DrSc.
Duration: 1.1.2012 - 31.12.2022

European Language Grid
Európska jazyková sieť
Program: Horizon 2020
Project leader: RNDr. Garabík Radovan
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)
Európska lexikografická infraštruktúra
Program: Horizon 2020
Project leader: Ing. Benko Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2022

European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques; enetCollect
Európska sieť na prepájanie jazykového vzdelávania a techník crowdsourcingu
Program: COST
Project leader: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Duration: 7.3.2017 - 6.3.2021

European network for Web-centred linguistic data science (Nexus Linguarum)
Európska sieť pre webovocentrickú lingvistickú dátovu vedu (zväzok jazykov)
Program: COST
Project leader: RNDr. Garabík Radovan
Duration: 28.10.2019 - 27.10.2023

New Qualities and Values in Current Slavonic Languages
Nové kvality a hodnoty v súčasných slovanských jazykoch
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

The Slavic Linguistic Atlas
Slovanský jazykový atlas
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Chochol Martin PhD.
Duration: 1.1.2006 - 31.12.2021

Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain (MARCELL)
Viacjazyčné zdroje pre CEF.AT v oblasti práva (MARCELL)
Program: Other
Project leader: RNDr. Garabík Radovan
Duration: 1.10.2018 - 31.12.2020

The total number of projects: 9