Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Čo ponúkame - Najlepšie výsledky

Postoje k progresívnym génovým terapiám na Slovensku

4. 11. 2022 | videné 163-krát
Súčasná diskusia o humanizme a transhumanizme otvára otázku, či „vylepšovanie ľudského života“, napr. prostredníctvom génových terapií, nie je na úkor ľudskej prirodzenosti. Kvalitatívny výskum, ktorý exploroval postoje k trom druhom génovej terapie (génový sken, somatická génová terapia a génová terapia na zárodočných bunkách) vo fókusových skupinách v bežnej populácii a medzi pacientmi benefitujúcimi z iných progresívnych terapií potvrdil na Slovensku predchádzajúce zahraničné zistenie, že postojová podpora postupne klesá so stúpajúcou náročnosťou génovej terapie. Nové a prekvapivé je však zistenie, že u osôb s osobnou skúsenosťou s progresívnymi terapiami je dynamika súhlasu inverzná — vyjadrujú vyššiu podporu náročnejším génovým
terapiám a nižšiu podporu génovému skenu než osoby z bežnej populácie. Z pohľadu konceptu liminality, ktorý pracuje s hranicami medzi známym a neznámym, je zrejmé, že vylepšovanie človeka nie je možné hodnotiť prostredníctvom aktuálne existujúcich štandardov prirodzenosti, etiky a normativity, pretože tieto štandardy sa čoskoro môžu stať zastaranými.
 
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Riešitelia: Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Emil Višňovský
Projekt: APVV-0379-12
 
  • BIANCHI, Gabriel. Attitudes to progressive gene therapies in Slovakia in the light of the ethical dimensions of human enhancement. In Promises and perils of emerging technologies for human condition: Voices from four postcommunist Central and East European countries. Berlin: Peter Lang GmbH, 2019, s. 165 — 182. ISBN 978-3-631-77512-7.
  • POPPER, Miroslav. Liminal hotspots, transhumanism, and pothumanism. In Promises and perils of emerging technologies for human condition: Voices from four postcommunist Central and East European countries. Berlin:Peter Lang GmbH, 2019, s. 17 — 33. ISBN 978-3-631-77512-7.
  • VIŠŇOVSKÝ, Emil. The pragmatist philosophical view of human enhancement. In Promises and perils of emerging technologies for human condition: Voices from four postcommunist Central and East European countries. Berlin: Peter Lang GmbH, 2019, s. 105 — 121. ISBN 978-3-631-77512-7.