Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Laureáti Cien SAV za rok 2022

Slovenská akadémia vied udelila svoje najprestížnejšie ocenenia

4. 9. 2023 | videné 302-krát

Slovenská akadémia vied každý rok oceňuje špičkových vedeckých pracovníkov a pracovníčky inštitúcie. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia ich tvorivej činnosti. Tento rok akadémia udelila ceny za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej práci a za popularizáciu vedy. Slávnostné podujatie sa konalo 4. septembra 2023 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2022 za prípravu a vypracovanie metodiky a technológie čistenia podzemných a banských vôd na lokalitách Bratislava-Vrakuňa a Nižná Slaná získali MVDr. Daniel Kupka, PhD., a kolektív v zložení: Ing. Miroslava Václavíková, PhD., Ing. Lucia Ivaničová, PhD., Mgr. Lenka Hagarová, PhD., a Mgr. Zuzana Bártová, PhD., z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i.

Cenu v rovnakej kategórii si prebrali aj Ing. Mária Omastová, DrSc., a riešiteľský kolektív v zložení: Ing. Matej Mičušík, PhD., RNDr. Michal Procházka, PhD., Ing. Nikola Bugárová, PhD., MSc. Anastasiia Stepura a MSc. Yaryna Soyka z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., za výsledky dosiahnuté v interdisciplinárnom výskume nanomateriálov a polymérnych kompozitov a nanokompozitov.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce udelili aj Dr. Oľge Malkinovej, DrSc., z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., za publikovanie práce s názvom Ako rozlíšiť medzi väzbovými a neväzbovými dráhami spin-spinovej interakcie: Všeobecné prístupy aplikované na komplexné JPP a JPSe skalárne dráhy.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce si z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka prebral aj doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., za súbor prác zameraných na transformačný proces rodinného a reprodukčného správania obyvateľstva Slovenska po roku 1989 v časovej a priestorovej perspektíve.

Ceny Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy si odniesli:

kolektív moderátorov popularizačného formátu Vedecký podcast SAV v zložení PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., Mgr. Klara Kohoutová, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Mgr. Soňa Gyárfáš Lutherová, PhD., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., a Mgr. Peter Boháč, PhD., z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i.,

vedecký kolektív v zložení: RNDr. Radovan Garabík, Ing. Vladimír Benko, PhD.,PaedDr. Matej Považaj, CSc., prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc., PhDr. Mária Šimková, CSc., PhDr. Alexandra Jarošová, CSc., Mgr. Bronislava Chocholová, PhD., Mgr. Katarína Gajdošová, PhD., Mgr. Iveta Valentová, PhD., Mgr. Katarína Balleková, PhD., za projekt Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.,

Ing. Filip Květoň, PhD., z Chemického ústavu SAV, v. v. i., za bohaté a rôznorodé popularizačné aktivity Chemického ústavu SAV, v. v. i., ako aj celej SAV,

a  Mgr. Peter Gömöry, PhD., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., za komplexný súbor viacerých aktivít súvisiacich s prezentáciou paneurópskeho projektu Európskeho slnečného ďalekohľadu na Slovensku a ďalších popularizačných výstupov.

SAV udelila cenu v tejto kategórii aj zástupcovi mediálnej obce. Tento rok ju získala Mgr. et Mgr. Soňa Gyarfašová, ktorá už niekoľko rokov výrazne prispieva k popularizácii slovenskej historickej vedy a ostatných spoločenských vied v RTVS.