Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Začína sa európsky výskum o diskriminácii Rómov DG JUSTICE ENGAGE

25. 2. 2021 | videné 927-krát

Dňa 12. februára sa uskutočnilo online zasadnutie medzinárodného poradného zboru projektu DG JUSTICE ENGAGE Využívanie kontaktných intervencií na podporu angažovanosti a mobilizácie v záujme sociálnych zmien.

Projekt ENGAGE bude v rokoch 2021 – 2022 skúmať diskrimináciu Rómov v Európe. Vychádza z predpokladu, že protirómsky rasizmus a nepriateľský normatívny politický kontext vytvárajú prekážky pre inklúziu Rómov a sociálnu angažovanosť Rómov aj Nerómov. Cieľom projektu je zamerať sa na protirómsky rasizmus a ľahostajnosť medzi Nerómami, stimulovať aktivizmus a angažovanosť Rómov a mobilizovať Nerómov ako spojencov v prospech spoločenskej zmeny.

Projekt využije viaceré výskumné metódy a budú na ňom spolupracovať maďarskí, slovenskí a španielski vedci spolu s mimovládnymi organizáciami, zástupcami občianskej spoločnosti a zainteresovanými aktérmi na národnej aj európskej úrovni. V rámci projektu vzniknú spoločné metodiky pre inovatívne kontaktné intervencie na podporu sociálnej angažovanosti u Rómov aj Nerómov a tiež súbor nástrojov na hodnotenie antidiskriminačných intervencií z hľadiska ich potenciálu pre zmierňovanie predsudkov a sociálnu mobilizáciu. Aj napriek tomu, že výskum sa zameriava predovšetkým na situáciu na Slovensku, v Maďarsku a Španielsku, projekt ENGAGE si zachováva širšiu európsku perspektívu v oblasti zberu dát aj diseminácie výsledkov.

Cieľom stretnutia medzinárodného poradného zboru bolo získať spätnú väzbu od tvorcov politík, odborníkov z praxe a diskutovať o najlepších spôsoboch diseminácie zistení z projektu zainteresovaným stranám tak, aby sa mohli odraziť v tvorbe antidiskriminačných politík na lokálnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Na stretnutí sa okrem členov a členiek výskumného tímu zúčastnili aj zástupcovia občianskej spoločnosti a tvorcovia národných aj európskych politík: Anna Donáth (europoslankyňa, Maďarsko), Tibor Škrabský a Zuzana Havírová (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity), Sara Olvera (rómska aktivistka v oblasti rovnosti a nediskriminácie), Cecília Horváth (učiteľka, Stredná škola Lauder Javne Budapešť) a Dávid Kardos (asistent europoslankyne, Maďarsko).

Z celkového rozpočtu projektu (312 842 eur) bude 80 percent financovaných z prostriedkov EÚ. Grant sa realizuje pod číslom 963122 - ENGAGE - REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020. Koordinátorom projektu je Univerzita Eötvösa Loránda (Budapešť, Maďarsko). Partnermi projektu sú Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, UCCU Alapítvány (Budapešť, Maďarsko), a Universidad de Almería (Španielsko).

 

Text: Barbara Lášticová, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Foto: TASR

Súvisiace články