Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt ONTOX sa začína od 1. mája pod vedením hlavného koordinátora prof. Mathieua Vinkena z Vrije Universiteit Brussel-Belgium a bude trvať päť rokov

CEM SAV bude súčasťou medzinárodného projektu ONTOX financovaného z programu H2020

4. 2. 2021 | videné 1349-krát

Centrum experimentálnej medicíny bude súčasťou prestížneho projektu ONTOX,  ktorý je skratkou pre Testovanie opakovanej toxicity chemických látok na základe ontológie a umelej inteligencie za účelom hodnotenia rizík metódami NGRA – Next Generation Risk Assessment.

Projekt ONTOX je podporovaný grantom programu Horizont 2020 (schéma RIA, H2020-SC1-BHC) v sume viac ako 17 miliónov eur a vytvorí inovatívne postupy pre hodnotenie bezpečnosti chemických látok bez použitia laboratórnych zvierat. Konzorcium ONTOX sa skladá z 18 európskych a amerických partnerov a viac ako 60 vedcov.

Teší nás úspech, ktorý dosiahli naši vedci,“ hovorí doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľka Centra experimentálnej medicíny SAV. „Ide o druhý projekt schémy H2020 riešený na našom centre od jeho založenia v roku 2018. Projekty LOGIC-LAB (MSCA-ITN Marie-Curie), ktorý koordinuje Dr. Mojmír Mach, a teraz ONTOX pod vedením Dr. Heleny Kanďárovej potvrdzujú inovačný potenciál nášho centra. Dokazuje to, že máme špičkových vedcov a vynikajúcu infraštruktúru, čo prispieva k prvotriednemu výskumu na európskej úrovni.“

Projekt ONTOX sa začína od 1. mája pod vedením hlavného koordinátora prof. Mathieua Vinkena z Vrije Universiteit Brussel-Belgium a bude trvať päť rokov. Centrum experimentálnej medicíny SAV je zapojené do pracovných skupín pre hodnotenie rizík, koordináciu, šírenie a využívanie výsledkov projektu a je lídrom pracovnej skupiny pre komunikáciu. Dr. Helena Kanďárová sa podieľa na manažmente projektu aj ako zástupca hlavného koordinátora a to pre oblasti šírenia a využívania výsledkov, komunikáciu a správu údajov.

Projekt ONTOX

Víziou projektu ONTOX je poskytnúť funkčné riešenia a udržateľný vedecký pokrok v oblasti hodnotenia rizík chemických látok bez použitia laboratórnych zvierat v súlade so zásadami testovania toxicity 21. storočia a tzv. NGRA princípom. Konzorcium ONTOX poskytne všeobecnú stratégiu na vytvorenie nových metodík tzv. NAMs (z angl. New Approach Methodologies) s cieľom predpovedať účinky systémovej toxicity po opakovanej dávke, ktoré v kombinácii s prispôsobeným hodnotením expozície umožnia posúdenie rizika relevantné pre ľudí.

Táto stratégia hodnotenia bude aplikovateľná pre skúmanie akéhokoľvek typu chemického a systémovo-toxického účinku po opakovanej dávke látky. Pre preukázanie vhodnosti koncepcie sa pozornosť projektu zameria na šesť oblastí, ktoré riešia ochorenia pečene (steatóza a cholestáza), obličiek (tubulárna nekróza a kryštalopatia) a účinky na vyvíjajúci sa mozog (uzavretie nervovej trubice a kognitívne funkcie) vyvolané rôznymi chemikáliami z farmaceutického, kozmetického, potravinárskeho a biocídneho sektora.

Každá zo stratégií pre vybrané oblasti bude pozostávať z výpočtového systému založeného na využití umelej inteligencie a vstupmi budú dostupné biologické/mechanistické, toxikologické, epidemiologické, fyzikálno-chemické a kinetické údaje. Tieto údaje sa budú postupne integrovať do fyziologických máp, kvantitatívnych sietí nepriaznivých účinkov a ontologických rámcov. Nedostatky v údajoch identifikované umelou inteligenciou budú doplnené cieleným testovaním in vitro a in silico modelovaním.

Týchto šesť oblastí bude skúmaných a hodnotených v spolupráci so zainteresovaným priemyslom a regulačnými orgánmi s cieľom maximalizovať akceptáciu výsledkov u koncových užívateľov a vzbudiť dôveru u regulátorov. Očakáva sa, že sa tým urýchli implementácia výsledkov do praxe v hodnotení rizík látok, a zároveň sa tak uľahčí aj ich komercializácia. Projekt ONTOX bude mať hlboký a dlhodobý vplyv na mnohých úrovniach, najmä pre konsolidáciou vedúcej pozície Európy v oblasti vývoja, využívania, regulácie a uplatňovania alternatívnych metód pre hodnotenie rizika v oblasti chemických látok.

Text: Marta Prnová, Centrum experimentálnej medicíny SAV

Súvisiace články