Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Titulný obrázok

Opustil nás RNDr. Štefan Beňačka, CSc.

11. 1. 2021 | zhliadnuté 899-krát

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že 6. januára 2021 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, významný slovenský vedec v oblasti fyzikálnych a technických vied – RNDr. Štefan Beňačka, CSc. Narodil sa 28. augusta 1933 v Zlatých Moravciach.

Štúdium rádiofyziky ukončil na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1960. V tomto roku nastúpil do Laboratória elektrotechniky SAV (Koceľova ulica) na dvojročný študijný pobyt a potom na internú ašpirantúru s témou štúdia mikrovlnných vlastností tenkých vrstiev polovodičov a kovov (prácu obhájil v roku 1966). Po vybudovaní kryogénnych zariadení na ElÚ SAV na Patrónke sa venoval realizácii mikrovlnných nízkoteplotných experimentov a výskumu vysokofrekvenčných vlastností objemových supravodičov. Po vybudovaní tenkovrstvových technológií na ústave študoval nízkoteplotné, neskôr aj vysokoteplotné supravodivé tenké vrstvy, ako aj tunelové a slaboviazané supravodičové štruktúry (Josephsonove javy, SQUIDy) a v ostatných rokoch sa venoval najmä štúdiu feromagnetických-supravodivých štruktúr s orientáciou na problémy konverzie singletných Cooperových párov na tripletné.

Dr. Beňačka inicioval vytvorenie Oddelenia kryoelektroniky, ktoré následne viac ako 20 rokov odborne viedol. Bol zodpovedným riešiteľom štátnych úloh a výskumných projektov VEGA, APVV, projektov Európskej komisie. Nadviazal spoluprácu s viacerými zahraničnými pracoviskami. Za dosiahnuté vedecké výsledky v oblasti slabej supravodivosti a za výskum Josephsonových javov boli kolektívu oddelenia pod jeho vedením udelené ceny SAV v rokoch 1977, 1991 a 1997. Počas svojho pôsobenia bol školiteľom, resp. školiteľom špecialistom viac ako 10 doktorandov a niektorí z nich dodnes pracujú v SAV, ako aj na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1973 založil na ElÚ SAV pobočku Slovenskej vedecko-technickej spoločnosti a v rokoch 1975 až 1989 organizoval pre pracovníkov ústavu tematické zájazdy po republike, ako aj v socialistickom zahraničí. V rokoch 1975 až 2005 organizoval v KC SAV v Smoleniciach osem medzinárodných konferencií a workshopov na tému slabej supravodivosti a konferenciu o makroskopických kvantových javoch, ktoré boli v tom čase vrcholnými podujatiami v danej problematike v rámci východného bloku. V rámci vedeckých aktivít je Dr. Štefan Beňačka spoluautorom viac ako 100 pôvodných publikácií v karentovaných časopisoch a mnohých príspevkov na medzinárodných konferenciách, ktoré boli citované viac ako 600-krát. Za mnohoročné odborné aktivity získal viaceré osobné ocenenia Slovenskej akadémie vied a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálnych vedách, Čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách, Osobnosť SAV, Medaila ElÚ SAV Ivana Hlásnika za vynikajúce dielo z oblasti vedy, ktoré prispelo k zvýšeniu vedeckého kreditu ElÚ SAV na Slovensku i v zahraničí). Dr. Štefan Beňačka bol aj v dôchodku naďalej aktívny a pracoval na ústave v pozícii emeritného pracovníka. Stále mal čo poradiť svojim mladším kolegom, ktorí často nachádzali na svojom stole aktuálne články. Mal prehľad o súčasnom stave výskumu v danej oblasti. Bol špičkovým odborníkom vo svojom vednom odbore a aktívne sa podieľal aj na príprave nastupujúcej generácie.

Štefan, budeš nám veľmi chýbať. Česť Tvojej pamiatke!

Text: Marianna Španková, Elektrotechnický ústav SAV