Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Fascinujúci svet stredovekých rukopisov

15. 10. 2020 | zhliadnuté 310-krát

Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave usporiadal v dňoch 8. a 9. októbra 2020 medzinárodnú interdisciplinárnu online konferenciu pod názvom „The Image of Piety in Medieval Manuscripts in Slovakia and in Europe“. Na podujatí sa zúčastnilo 26 vedeckých pracovníkov z deviatich krajín Európy. Zastupovali vedné odbory muzikológie, kodikológie, paleografie, epigrafiky, diplomatiky, vied o výtvarnom umení, liturgiky, všeobecnej histórie a germanistiky.

V centre pozornosti konferenčných príspevkov stáli stredoveké rukopisy, ich obsah a ich tvorcovia, ale aj ich osudy, ktoré môžu byť dnes pre nás nevšedným zdrojom inšpirácie –  približujú súčasníkom myslenie a kreatívne aktivity stredovekého človeka.

Stredoveké písomné pramene tvoria jeden zo základných pilierov svetového kultúrneho dedičstva. V európskom i v slovenskom geografickom priestore bola najstaršia časť písomnej produkcie ovplyvnená kristianizačným procesom, ktorý dominantne formoval stredovekú spoločnosť, kultúru a vzdelanosť. Cieľom muzikologickej konferencie s interdisciplinárnymi presahmi bolo hodnotenie prameňov, procesov ich vzniku, používania a šírenia. Ťažiskovým zámerom podujatia bola špecifikácia lokálnych prvkov a transregionálnych vzťahov stredovekej zbožnosti v interdisciplinárnom prostredí.

Jednotlivé príspevky mapovali poznatky o stredovekej zbožnosti v rôznom sociálno-kultúrnom prostredí (mestské centrá, cirkevné inštitúcie, jednotlivci) prostredníctvom kompletných alebo fragmentárne zachovaných prameňov zo Slovensku a ďalších regiónov Európy v časovom rámci od druhej polovice 9. do začiatku 16. storočia, s presahmi do novoveku.

Hlavným pozvaným účastníkom konferencie bol dr. Dušan Buran zo Slovenskej národnej galérie, ktorý vo svojom príspevku „A Late-Gothic Grisaille Manuscript discovered: The Ilona Andrássy Book of Hours/Ein Fund der spätgotischen Grisaille-Handschrift: Das Stundenbuch von Ilona Andrássy“ prezentoval pred medzinárodným fórom účastníkov konferencie unikátny nález stredovekej knižnej kultúry, Knihu stredovekých hodiniek Ilony Andrássyovej, ktoré je dnes uložená v Slovenskom národnom múzu – Múzeum Betliar. Táto miniatúrna modlitebná kniha osobnej zbožnosti s nádhernou iluminovanou výzdobou dokumentuje bohatú tradíciu flámskeho maliarstva (dielňa Willema Vrelanta) druhej polovice 15. storočia.

Na konferencii boli predstavené mnohé neznáme či novoobjavené rukopisy z Portugalska (E. De Luca), Čiech (V. Maňas, O. Múčka), Poľska (I. Chachulska, D. Grabiec), Rakúska (M. Theisen, M. Haltrich, S. Gasch, S. Miesgang), Maďarska (Z. Czagány, G. Gilányi, M. I. Földváry),  Nemecka (K. Janz-Wenig), Rumunska (A. Papahagi), Slovinska (K. Šter) a samozrejme aj zo Slovenska (R. Adamko, J. Bednáriková, D. Buran, V. Garajová, M. Hlavačková, S. Kuzmová, R. Luz, H. Studeničová, J. Šedivý, E. Veselovská, Z. Zahradníková).

Podujatie bolo organizované pod záštitou troch usporiadateľských inštitúcií – hlavným organizátorom bol Ústav hudobnej vedy SAV v spolupráci s Katedrou hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, s technickou podporou Výpočtového strediska Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied. Konferencia sa uskutočnila v rámci riešenia troch vedeckých projektov: VEGA 2/0034/17 The Image of Piety in Medieval Musical Culture in Slovakia (2017 – 2020); VEGA 1/0105/17 Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 from the ÚK SAV - the research and source edition (2017 – 2020);  APVV-19-0043 CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements – Transregional Connections (2020–2024) a vďaka finančnej podpore Hudobného fondu.

Text a foto: Eva Veselovská