Aktuality

Slovenská akadémia vied sa od 1. 9. 2020 stala súčasťou národnej siete centier EURAXESS Slovensko

1.9.2020, otvorené 493-krát

 

EURAXESS Slovensko, centrá pre výskumných pracovníkov a výskumné organizácie, je súčasťou európskej siete centier EURAXESS v 40 krajinách. Centrá začali postupne vznikať v roku 2004 na základe iniciatívy Európskej komisie.

Na Slovensku tvorí národnú sieť centier EURAXESS päť pracovísk SAIA, v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach (euraxess@saia.sk) a od 1. 9. 2020 sa k nim pripojila aj Slovenská akadémia vied so svojím interným Euraxess tímom (euraxess_point@savba.sk). K jeho vzniku sa veľkou mierou pričinila prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied. Veľkou oporou pri budovaní tímu tiež bola Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.), kde sa konalo zaškolenie pracovníkov SAV. Obojstranná spolupráca a nadštandardné vzťahy však pokračujú dodnes.

Tím Euraxess pre SAV patrí pod Oddelenie vedy a výskumu s vedúcou oddelenia Zuzanou Hrabovskou, sídli na Úrade SAV na Štefánikovej ulici 48 v Bratislave.

Euraxess point SAV tím bude napomáhať k odstraňovaniu prekážok, ktoré stoja v ceste k hladkému priebehu mobilitných programov; zahraničným a slovenským výskumníkom a ich rodinám poskytuje informácie a služby týkajúce sa rôznych aspektov mobility, vrátane praktických informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov) spojených s pobytom v inej krajine.

Dôležitým komunikačným nástrojom pri práci centier je európsky portál EURAXESS - Researchers in Motion (https://euraxess.ec.europa.eu) a národné portály EURAXESS. Prostredníctvom portálov si výskumníci môžu okrem iného aj vyhľadávať pracovné príležitosti, resp. výskumné organizácie môžu bezplatne zverejňovať voľné pracovné miesta pre výskumníkov.

Slovenský portál EURAXESS www.euraxess.sk spravuje SAIA v slovenskej a anglickej verzii.

Európsky portál EURAXESS - Researchers in Motion

Slovenská sieť centier EURAXESS

Európska sieť centier EURAXESS

Príloha

Logo EURAXESS