Aktuality

Za históriou Rómov: Spúšťa sa projekt Paramisar

Vložil(a): A. Nozdrovická, 9.4.2020, videné 262-krát

 

V súčasnosti vo verejnom priestore obrovskou rýchlosťou pribúdajú miesta pamäti. Znamená to, že sa dnes zaoberáme intenzívnejšie minulosťou? Sme vôbec pripravení s takým rozsiahlym množstvom informácii pracovať? Významné historické udalosti sa pripomínajú rozličnými formami, a práve o nich je projekt Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV Etnicky kódované miesta pamäti vo verejnom priestore, financovaný Fondom na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor).

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV so sídlom v Košiciach má dlhoročnú tradíciu vo výskume histórie Rómov. V druhej polovici 80. rokov sa začal vedecký výskum zameraný na  v dobovej terminológii označovanú „cigánsku rodinu“. Po roku 1989 dokonca na ústave vzniklo oddelenie pre výskum cigánskej rodiny. Významnou pracovníčkou, ktorá sa zaoberala výskumom Rómom, bola dnes už zosnulá PhDr. Anna Jurová, CSc. Nielen na  jej výskumnú prácu, ale aj na nové témy, metodológiu, prístupy a pohľady, teda na rómsku históriu a s ňou spojenými fenoménmi dnes na Spoločenskovednom ústave CSPV SAV nadväzujú historik Ondrej Ficeri a orálna historička Klara Kohoutová, vedúca projektu  Etnicky kódované miesta pamäti vo verejnom priestore.

V uplynulých troch desaťročiach vzniklo v českom a slovenskom verejnom priestore veľa rómskych miest pamäti, z ktorých sa väčšina vzťahuje na tragické udalosti rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny. Rómovia mali dlhé obdobie ťažkosti s konceptualizáciou vlastného vojnového utrpenia. Počet historických kníh zaoberajúcich sa touto problematikou bol donedávna veľmi malý. Súviselo to s nízkym záujmom o danú problematiku. Rómovia boli vylúčení z procesu vzdelávania sa, nezúčastňovali sa ani verejných diskusií. Nesmieme zabúdať, že Rómovia netvoria homogénnu skupinu obyvateľstva a historické skúsenosti jednotlivých skupín sú odlišné.

V rámci projektu zaznamenávame výpovede pamätníkov na tému rómskych miest pamäti na území bývalého Československa. Prioritne sa výskum zameriava na podoby a vizualizácie rómskych miest pamäti a ich pripomínanie vo verejnom priestore. Cieľom projektu je zviditeľniť rómske miesta pamäti, súčasne tiež zaznamenať príbehy pamätníkov (iniciátorov, umelcov, vedcov, teda osôb verejne činných a profesijne zapojených do výstavby a vzniku rómskych miesť pamäti, z radov majority aj z rómskej minority, resp. ľudí, ktorí sú zviazaní s rómskymi miestami pamäti). Chceme využiť príležitosť zmapovať rómsku pamäť, malé dejiny a dejiny písané zdola (tzv. history from below), ktoré sa nám menia pred očami na základe konkrétnych výpovedí.

V rámci projektu sme minulý týždňa spustili webovú stránku www.paramisar.eu, ktorá je zároveň aj hlavným výstupom projektu. Stránka predstavuje výsledky niekoľkoročného orálno-historického výskumu. Na úvodnej stránke webu je mapa Českej republiky a Slovenska, na ktorej sú lokalizované jednotlivé rómske miesta pamäti. Návštevníci webu si môžu miesta rozkliknúť a získať tak bližšie informácie o lokalizácii miesta pamäti, o jeho histórii, ako aj jednotlivé výpovede pamätníkov. Súčasťou stránky sú aj fotografie jednotlivých miest pamäti. Webová stránka tak môže slúžiť ako online sprievodca po známej aj menej známej rómskej histórii.

Názov webu, ako aj logo, je symbolické. Vzhľadom na to, že písomných prameňov zaoberajúcich sa rómskou históriou nie je veľa, sa v minulosti nahradzovali hovoreným slovom. V každej rómskej komunite žil najmenej jeden paramisar – rozprávač príbehov, legiend či rozprávok. Pre etnické skupiny, národnostné menšiny či národy, ktoré nedisponujú písanými dejinami, je hovorené slovo jediným spôsobom uchovania kolektívnej pamäti. Výpovede, ktoré sú súčasťou projektovej stánky, nie sú legendy ani rozprávky. Sú to reálne príbehy, je to živá história konkrétnych miest pamäti, ktorú cez stránku sprostredkúvame. Logo webu predstavuje rómskeho rozprávača – je to starší pán s bradou, fúzami, ktorý práve teraz cez svoje ústa odovzdáva nepísanú pamäť. Rovnostranný trojuholník predstavuje fúzy a bradu nášho rozprávača. Ústa sú pootvorené, lebo rozprávajú príbehy a poukazujú na miesta pamäti.

Webová stránka www.paramisar.eu je momentálne dostupná v dvoch jazykových mutáciách, a to po slovensky a anglicky. Momentálne sa pracuje na rómskom preklade, ktorý je takisto pre projekt veľmi dôležitý, lebo stránka má byť dostupná aj samotným Rómom, ktorých históriu a kultúru predstavuje širokej verejnosti.

Na stránke sa stále pracuje. Pokiaľ máte akékoľvek ďalšie návrhy, postrehy či rady, môžete ich posielať na kohoutova@saske.sk.

Klara Kohoutová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Ilustračné foto

Príloha

Prioritne sa výskum zameriava na podoby a vizualizácie rómskych miest pamäti a ich pripomínanie vo verejnom priestore
Príloha

Na úvodnej stránke webu je mapa Českej republiky a Slovenska, na ktorej sú lokalizované jednotlivé rómske miesta pamäti
Príloha

Logo Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor)