Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Zľava: stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku, veľvyslanec Michal Mlynár, vedúca kabinetu predsedu Valného zhromaždenia OSN, veľvyslankyňa Mari Skåre z Nórska, predseda 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN profesor Tijjani Muhammad-Bande z Nigérie, členka predsedníctva SAV Mária Omastová, princ Adnan El-Hashemite z irackej kráľovskej rodiny a prodekanka PF UPJŠ Renáta Oriňaková

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

17. 2. 2020 | zhliadnuté 1081-krát

Už piaty raz Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust (RASIT) oslávila Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, tentoraz 11. a 12. februára 2020 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku medzinárodným podujatím. Táto tradícia je výsledkom deklarácie vyhlásenej na svetovom fóre o zdraví a rozvoji žien v roku 2015, ktoré organizoval RASIT spolu s Odborom OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti (UN-DESA). Deklarácia vyústila do vyhlásenia Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede, ktorý stanovili na 11. február, následne ju potvrdilo Valné zhromaždenie OSN a to prijatím rezolúcie v decembri 2015 (A/RES70/212).

Ostatný ročník spoluorganizovali Medzinárodná obchodná komora (ICC), stále misie Portugalska, Slovenska, Poľska, Maďarska, Uruguaja pri OSN, ako aj ďalší partneri. 

Hlavnou témou 5. medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede bola diskusia možností a námetov, ako môžu ženy vo všetkých oblastiach vedy urýchliť sociálno-ekonomický trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je hnacou silou investícií do rovnosti vo vede, technológiách a inováciách v ére digitalizácie. Zahrnula tému ekologického rastu so zameraním na poľnohospodárstvo, technológiu a digitálnu ekonomiku. V súčasnosti len 30 percent svetových výskumných pracovníkov sú ženy a iba 35 percent všetkých študentov zapísaných v študijných odboroch STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) sú ženy.

Na 5. medzinárodnom dni žien a dievčat vo vede sa stretli vládni predstavitelia, zástupcovia medzinárodných organizácií, nadácií, súkromného sektora, občianskej spoločnosti a žien pôsobiacich v rôznych vedeckých odboroch z celého sveta. Prítomné boli študentky zo stredných a vysokých škôl, mladé vedecké pracovníčky aj skúsené vedátorky. Fórum sa konalo v štyroch sekciách a zúčastnilo sa ho viac ako 600 účastníkov z celého sveta. Slovensko na pozvanie stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri OSN, veľvyslanca Michala Mlynára zastupovali Ing. Mária Omastová, DrSc., členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied a zástupkyňa podpredsedu pre zahraničné styky a prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedúca Katedry fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach. 

Prvú sekciu 11. februára s názvom Od snov k realite: bilancia úspechov po piatich rokoch moderovala Lara Bevan-Shiraz, 15-ročná advokátka SDGs pre dievčatá vo vede z Veľkej Británie.

Účastníkov konferencie pozdravil z videozáznamu aj generálny tajomník OSN António Guterres. Výkonná riaditeľka RASIT a zakladateľka Medzinárodnej ligy žien vo vede princezná Dr. Nisreen El-Hashemite privítala odborníkov a vedúcich pracovníkov a vyzvala ich, aby sa podelili o svoje najlepšie postupy, stratégie a aplikované riešenia, ktoré pomôžu riešiť rodovú rovnosť a podporia ženy a dievčatá vo vede. Predstavila knihu, February 11, Women and Girls in Science (https://february11.org/).

Z mnohých pozvaných prednášateľov zaujal Prof. Mauro Ferrari, predseda Európskej výskumnej rady (ERC), ktorý predstavil možnosti realizácie projektov vedkýň cez výzvy, ktoré pravidelne ERC pripravuje.

Inšpirujúcim príkladom úspešného pôsobenia boli vystúpenia dvoch kapitánok leteckej spoločnosti Turkish Airlines, ktoré pilotujú najväčšie lietadlá na medzikontinentálnych letoch.

V stredu 12. februára moderovala sekciu Digitálna ekonomika a spoločnosť: STI pre trvalo udržateľný rozvoj Reema Khan, zakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti Green Sands Equity. V tejto sekcii prezentovala svoj pohľad na problematiku rodovej rovnosti v slovenskej vede a spoločnosti a skúsenosti z vedeckej komunity v SR Ing. Mária Omastová, DrSc. V súčasnosti tvoria v SAV mladé vedkyne 63 percent PhD. študentov. Ak sa však pozrieme na štatistiku z druhej strany, vedcov, ktorí získajú najvyššie vedecké a pedagogické hodnosti na Slovensku, tvoria ženy iba 10 percent. Predstavila možné riešenia pre širšie zapojenie žien do vedeckých projektov a námety, ako je potrebné v EU napomôcť tomuto procesu.

Diskusné príspevky sa zamerali na vzájomné prepojenia medzi rodovou rovnosťou – konkrétne vo vede – digitálnej a technologickej revolúcii a poľnohospodárskym sektorom pre trvalo udržateľný rozvoj.

Diskusia v jednotlivých sekciách zdôraznila vzájomnú súčinnosť a vzájomnú závislosť medzi vedou, technológiou a digitálnym hospodárstvom pre inkluzívny a ekologický hospodársky rast s cieľom poskytnúť ekologické a inkluzívne riešenia založené na dôkazoch, ktoré zodpovedajú potrebám krajín pri implementácii cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a programu do roku 2030.

Na záver bola prijatá deklarácia, ktorú podpísali zástupcovia stálych misií, ktorí túto akciu podporili. Ďalšie info na https://www.womeninscienceday.org/

Konferencia bola pre nás zaujímavou skúsenosťou a podnetom pre ďalšiu činnosť pri presadzovaní rovnosti žien a dievčat vo vede. Ďakujeme veľvyslancovi Michalovi Mlynárovi a tretiemu tajomníkovi Martinovi Kováčikovi zo stálej misie SR pri OSN New York za pozvanie a všestrannú pomoc počas pobytu na  5. ročníku fóra zorganizovaného pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. 

Mária Omastová, Renáta Oriňaková

Foto: autorky