Aktuality

Opustil nás RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc.

Vložil(a): A. Nozdrovická, 23.1.2020, videné 524-krát

V utorok 21. januára 2020 nás navždy opustil kolega, RNDr. Vladimír Britaňák, DrSc. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 24. januára o 10.15 h v bratislavskom krematóriu.

Vladimír Britaňák začal pracovať na Ústave informatiky SAV v roku 1978, po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1986 bol vedúcim oddelenia syntézy a spätnej analýzy VLSI obvodov. V roku 1995 získal vedeckú hodnoť kandidáta technických vied v odbore výpočtová technika. V tom období pracoval na oddelení spracovania obrazovej informácie a po odchode RNDr. Fridricha Slobodu, CSc., sa stal jeho vedúcim. Vedeckú hodnosť DrSc. mu udelila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2013. Bol dlhoročným predsedom Vedeckej rady Ústavu informatiky SAV a garantom doktorandského štúdia v odbore aplikovaná informatika. Svoje výsledky publikoval najmä v špičkových európskych a amerických vedeckých časopisoch a vo vedeckých monografiách. Dr. Britaňák a patril k najcitovanejším autorom na našom ústave.

Od deväťdesiatych rokov sa zameriaval na výskum v oblasti kódovania digitálnych signálov. V roku 2000 publikoval svoju prvú prácu s prof. K. R. Raom z University of Texas v Arlingtone, expertom svetovej úrovne na diskrétne sinusové a cosinusové transformácie, spracovanie signálov a kompresiu dát. Mimoriadný význam tohto výskumného smeru potvrdil prudký nástup digitálnych technológií, ktoré umožnili rýchle a kvalitné prenášanie zvukových, obrazových a video signálov. Už prvé publikované výsledky zaznamenali veľké množstvo ohlasov, čo utvrdilo nášho kolegu o správnosti smerovania jeho výskumu. Dr. Britaňák sa zahĺbil do štúdia a výsledkom jeho práce bola rozsiahla vedecká monografia „Discrete cosine and sine transform: general properties, fast algorithms and integer approximations“, publikovaná v americkom vedeckom vydavateľstve Academic Press v roku 2007. Pri príprave tejto knihy spolupracoval s prof. K. R. Raom a prof. C. P. Yipom, ktorí sa stali spoluautormi monografie.  O tom, že táto monografia má vysoký ohlas v odbornej verejnosti, svedčí neustále narastajúce množstvo citácií. V roku 2018 dokončil prácu na svojej druhej vedeckej monografii v spolupráci s prof. Raom „Cosine-/sine-modulated filter banks: general properties, fast algorithms and integer approximations“, ktorú vydalo vedecké vydavateľstvo Springer. Monografia má 645 strán a predstavuje ucelené vedecké dielo, ktorého význam určite potvrdí už blízka budúcnosť.    

V roku 2016 Literárny fond SR ocenil prínos dr. Britaňáka udelením prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo v kategórii technických vied. V uplynulom roku získal ocenenie Špičková vedecká monografia od SAV a Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 v kategórii prírodné a technické vedy od Literárneho fondu SR.

Dr. Britaňák patril k významným vedeckým pracovníkom nášho ústavu, ktorého výsledky vzbudili uznanie aj za hranicami Slovenska. Na ústave sme ho  však poznali ako skromného a pracovitého človeka, pre ktorého vedecká práca bola životným poslaním. (ib)

Česť jeho pamiatke!

Príloha

Vladimír Britaňák