Aktuality

Japonská návšteva s cisárskymi poctami na Slovensku

Vložil(a): A. Nozdrovická, 7.11.2019, videné 552-krát

 

Doterajšia, takmer desaťročná vedecká spolupráca medzi Ústavom ekológie lesa SAV Zvolen, Laboratórium molekulárnej apidológie – detašované pracovisko v Bratislave a Apimedicínskym výskumným centrom spoločnosti Japan Royal Jelly, Co. Ltd., Tokyo (JRJ) je zameraná na využitie proteomiky a fyziomiky bielkovín materskej kašičky pre určenie autenticity a biologickej aktivity včelích produktov. Prínosom tejto spolupráce je aj prehĺbenie vzájomných vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom, čoho svedectvom je aj nedávna návšteva.

Počas návštevy japonských partnerov, Dr. Yoshihisa Yamaguchi, prezidenta JRJ a prof. Akira Fuji, hlavného manažéra výskumu JRJ, sa 22. októbra v Arboréte Mlyňany ÚEL SAV uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti riaditeľky ÚEL SAV RNDr. Ľubice Ditmarovej, PhD., vedúcej Arboréta Ing. Jany Konôpkovej, PhD., a vedúcej spoločného výskumného projektu ÚEL SAV–JRJ RNDr. Kataríny Bílikovej, PhD., ako aj ďalších pracovníkov ÚEL SAV a riešiteľov projektu – doc. Ing. Jozefa Šimútha, DrSc., Ing. Beáty Tóthovej, Ing. Petra Hoťku, PhD., Ing. Petra Ferusa, PhD., RNDr. Jána Kulfana, CSc. a Ing. Petra Zacha, CSc.

Na stretnutí účastníci zhodne konštatovali, že napriek existencii vedeckej literatúry a nových dôkazov o liečivých účinkoch včelích produktov pretrváva v odbornej lekárskej komunite skepticizmus a nedôvera voči účinnosti apiterapie. Problém spočíva najmä v tom, že doteraz sa nevedeli presne definovať účinné látky a najmä, že lekárom nevieme poskytnúť údaje o množstve tej-ktorej účinnej látky vo včeľom produkte. Táto dilema bola výzvou i motiváciou pre vedeckú spoluprácu laboratória molekulárnej apidológie s japonskou spoločnosťou Japan Royal Jelly, Co., Tokyo v oblasti molekulárneho biologického výskumu včelích produktov. Priniesla nové poznatky, ktoré sú prínosom pre ich exaktné uplatnenia v apimedicíne, onkológii a vo výskume, ako i liečbe neurodegeneratívnych ochorení. Slovenskými partnermi vyvinutá imunochemická metóda stanovenia mikromnožstiev bielkovín včelej materskej kašičky v mede a v apiterapeutických liečebných prípravkoch sa úspešne overila v laboratóriach JRJ a nič nebráni tomu, aby sa stala základom pre vypracovanie novej normy objektívneho stanovenia pravosti včelieho medu a materskej kašičky v rámci Európy a Ázie.

Po skončení rokovania a spoločnom obede hostia uvítali prechádzku parkom arboréta, na ktorej ich sprevádzal vedúci Oddelenia genofondu a špeciálnych zbierok Ing. Peter Hoťka, PhD. V Oddelení japonskej dendroflóry si mohli oživiť spomienku na tisíce kilometrov vzdialenú domovinu. Program pokračoval návštevou Topoľčianok.

Veľmi zaujímavou, a pre japonských kolegov výnimočnou, bola návšteva u Ondreja Belicu v Hostiach, kde mohli obdivovať moderné včelárstvo. V záhrade vedľa svojho domu vytvoril aj súkromné včelárske múzeum s vlastnými, z dreva vyrezávanými, umeleckými dielami s včelárskou tematikou. Pri vstupe do múzea viali štátne vlajky Japonska a Slovenska. Ondrej Belica privítal hostí vlastnoručne napísanou zdravicou a blahoželaním k intronizácii nového japonského cisára, ktorá sa konala práve v deň návštevy. Japonskí hostia po prehliadke včelnice, včelárskeho múzea a pohostení vyslovili O. Belicovi, ako aj všetkým Slovákom uznanie a vďaku za blahoželania k japonskému štátnemu sviatku. Prezident JRJ Dr. Yoshihisa Yamaguchi povedal: „Toto privítanie, pozornosť a srdečnosť, ktorú nám, Japoncom, pripravil včelár, robotník-umelec v malej slovenskej dedine Hostie, spolu so svojou manželkou, je najvzácnejší prejav priateľstva Slovenska Japonsku, aký sme zažili. O Slovákoch budeme doma všetkým hovoriť ako o jedinečných, tvorivých a priateľských ľuďoch”.

Katarína Bíliková, Peter Ferus, Jozef Šimúth

Foto: Beata Tóthová a Peter Ferus

Príloha

Pracovné stretnutie riešiteľov spoločného projektu UEL SAV a spoločnosti Japan Royal Jelly Co., Ltd v Bratislave. Doc. Jozef Šimúth, DrSc., prof. Akira Fuji, DDSc., Dr. Yoshihisa Yamaguchi, prezident JRJ, RNDr. Katarína Bíliková, PhD.
Príloha

Návšteva japonských hostí v Arboréte Mlyňany ÚEL SAV. RNDr. Ján Kulfan, CSc., Dr. Yoshihisa Yamaguchi, RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD., Ing Jana Konôpková, PhD.
Príloha

Ing. Peter Hoťka, PhD., Ing. Milan Mikuš, Ing. Peter Zach, CSc., Ing. Jana Konôpková, PhD., Doc. Jozef Šimúth, DrSc., Dr. Yoshihisa Yamaguchi, RNDr. Katarína Bíliková, PhD., Ing. Beáta Tóthová, RNDr. Ján Kulfan, CSc.