Aktuality

70. výročie časopisu Geologica Carpathica

Vložil(a): S. Ščepán, 22.10.2019, videné 270-krát

Nebýva zvykom usporiadať konferenciu pri príležitosti založenia odborného periodika. Časopisy sú zväčša samonosné, meno v odbornej komunite si vytvárajú svojim tematickým obsahom a dobrý ohlas upevňujú kvalitou príspevkov. Geovedné periodikum, ktoré vychádza šesťkrát do roka, si svoju existenciu pripomenulo len druhýkrát. Prvý raz to bolo pri 50. výročí vzniku časopisu, v októbri 1999 na medzinárodnej konferencii Carpathian Geology 2000.

Medzinárodná konferencia venovaná 70. výročiu založenia časopisu Geologica Carpathica a 100. výročiu narodenia akademika, prof. RNDr. Bohuslava Cambela, DrSc. sa konala v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 9.-12. októbra 2019. Príspevky na konferencii v piatich tematických okruhoch prezentovali hlavné smery geovedného výskumu, ktoré tvoria publikačný rámec časopisu Geologica Carpathica - tektonika, štruktúrna geológia, geochémia, petrológia, mineralógia, stratigrafia, paleobiológia, sedimentológia a aplikovaná geofyzika.

Časopis Geologica Carpathica začínal v roku 1950 pod názvom Geologický sborník. Jeho cieľom bolo  prezentovať výsledky geologického výskumu na Slovensku a pomáhať tak rozširovať surovinovú základňu štátu s dôrazom na výsledky výskumu nielen v ložiskovej geológii, ale aj geochémii, mineralógii, petrológii. Od roku 1963 už boli články publikované výlučne v anglickom, alebo nemeckom jazyku a tematický rozsah bol rozšírený o stratigrafiu, paleontológiu, tektoniku. Od roku 1968 (19. ročník), vychádzal pod názvom Geologický zborník – Geologica Carpathica. Súčasný názov – Geologica Carpathica nesie časopis od roku 1991 (42. ročník). V súčasnosti je hlavným poslaním časopisu diseminácia výsledkov výskumu dosiahnutého geovednými disciplínami z orogénnych oblastí, najmä však z Karpát a k nim priľahlým regiónom s podobným tektonickým vývojom v alpínskom orogénnom pásme od afrického Atlasu cez Pyreneje, Alpy, balkánske pohoria, Turecko, Irán až po Himaláje a Kordillery v Severnej a Južnej Amerike.

Pod vedením akademika Bohuslava Cambela sa Geologica Carpathica už v sedemdesiatych rokoch 20. storočia začala pretvárať na medzinárodný vedecký časopis, ktorý je impaktovaný vo Web of Science už od roku 1996, s impaktom 1,699 dosiahnutým v roku 2018.

Cieľom konferencie, okrem prezentácie vedeckých výsledkov, bolo aj ohliadnutie sa za minulosťou časopisu a diskusia k jeho budúcemu smerovaniu v čase, keď vedu začínajú ohrozovať predátorské časopisy, ktorým primárne ide o finančný benefit z vedy. Vo svojom príhovore predseda Učenej spoločnosti Slovenska a predseda SKVH profesor Peter Moczo ocenil vysokú úroveň časopisu, rozumne nízky podiel autocitácií, vysoký podiel zahraničných autorov aj to, že články publikované v Geologica Carpathica sú citované najmä svetovo  významnými geovednými časopismi.  Doc. Vojtěch Janoušek z Prahy, vedúci redaktor časopisu Journal of Geosciences, impaktovaného vo Web of Science, vo svojom príhovore analyzoval praktiky predátorských časopisov, kde absencia alebo veľmi pochybná recenzia príspevkov s cieľom rýchlo publikovať znamená, že sa uverejňujú aj mnohé skresľujúce a nepresné informácie, ktoré ohrozujú podstatu vedeckého bádania. Profesor Lutz Nasdala z Viedenskej univerzity z pozície vedúceho redaktora prestížneho časopisu Mineralogy and Petrology, jedného z najstarších mineralogických časopisov na svete (založený v roku 1872), vyzdvihol komplementaritu v prácach našich redakčných rád, ale aj to, že časopis Geologica Carpathica je stále širokospektrálnym geovedným médiom s regionálnym zameraním. To už neplatí pre Mineralogy and Petrology, kde aj samotná realizácia časopisu prebieha v ďalekom zahraničí.

V programe konferencie bolo aj zasadnutie redakčnej rady, kde sa okrem redakčnej agendy začala diskusia k ostatnému hodnoteniu časopisu profesorom Reto Gieré z Pensylvánskej univerzity. V jeho odporúčaní je dať časopisu do názvu aj anglický podtitulok, získavať viac prehľadných článkov typu "review" a  organizovať viac monotematických čísel.

Súčasťou konferenčného diania bolo odovzdanie Medaily akademika Bohuslava Cambela za mimoriadny prínos k rozvoju geovied  doc. Mgr. Vojtěchovi Janouškovi, PhD. z Českej geologickej služby, ktorý je aj autorom vo svete rozšíreného softvéru GCDkit uľahčujúceho geochemický výskum hornín.

Pozitívne ohlasy na konferenciu zo zahraničia a veľký záujem o konferenciu našej súčasnej geologickej špičky podčiarkujú stále silnejšie povedomie, že bez kvalitných časopisov je rozvoj vedy ťažko predstaviteľný. Medzinárodné postavenie a tradícia zaväzujú k ďalšiemu rozvoju tohto časopisu.

Partnerom konferencie Geologica Carpathica 70 bola firma DPP Žilina, s.r.o., realizujúca geologické práce na líniových stavbách a sponzormi boli Slovenský výbor UNESCO pre IGCP,  Nafta a.s. a Unichema, s.r.o.

Text: Igor Broska, Ján Madarás (Ústav vied o Zemi SAV)                                                                               Foto: Ján Madarás, Martin Ondrejka

 

 

 

 

Príloha

Rokovanie redakčnej rady Geologica Carpathica na Smolenickom zámku.
Príloha

Diskusia v rámci konferencie Geologica Carpathica 70 v KC SAV na Smolenickom zámku. Zľava: J. Michalík, P. Bosák, J. Lexa, I. Broska.
Príloha

Súčasťou programu konferencie Geologica Carpathica 70 bola aj terénna exkurzia v Malých Karpatoch. Kameňolom v Lošonci, kde sa ťažia paleobazalty (melafýry) permského veku.