Aktuality

STRATI 2019 – vrcholné podujatie svetovej stratigrafie v Taliansku

22.7.2019, otvorené 405-krát

 

Začiatkom júla hostilo ekonomické a módne centrum Talianska Miláno účastníkov kongresu STRATI 2019. Kongres organizovaný talianskou geologickou spoločnosťou Società Geologica Italiana spoločne s katedrou prírodných vied milánskej univerzity Universitá degli Studi di Milano sa konal v historických renesančných priestoroch prírodovedeckej fakulty pod záštitou Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu IUGS.

Význam podujatia dokumentuje viac ako tristo účastníkov z Európy, Ázie, Austrálie, Severnej a Južnej Ameriky a Afriky, vrátane vrcholných predstaviteľov svetovej stratigrafickej vedy, ktorí sa venovali tématikám od predkambria až po holocén zahŕňajúce všetky bežné stratigrafické postupy a metodiky. Kongres poskytoval príležitosť pre diskusiu o súčasnom vývoji v štúdiu vulkanických oblastí, antarktických a arktických sukcesií a ľadovcových čiapok, kryštalinických hornín či mezozoických sedimentárnych hornín v Tethýdnej oblasti. Odborníci vo výskume surovinových zdrojov, geofyzici a hydrogeológovia priniesli najnovšie príspevky k poznaniu podpovrchovej stratigrafie.

Bohatý vedecký program (28. vedeckých sekcií) tvorilo 282 príspevkov formou "keynote" prednášok, príspevkov k prednáškovým sekciám a 117. posterových prezentácií.

Súčasťou STRATI 2019 bolo aj šesť terénnych exkurzií do oblasti Lombardie, Kampánie, Sicílie a Sardínie. V hlavnom programe boli z Ústavu vied o Zemi SAV prezentované príspevky autorov Michalík J. et al.: High resolution microfacies study of the Jurassic/ Cretaceous pelagic limestone sequence of the northern Tethyan basins; Fekete K. et al.: Sedimentary evolution of the Lower Cretaceous carbonate platforms in the Manín Unit, Western Carpathians, Slovakia a Soták J. et al.: Eocene clavate and stellate foraminifers from the Western Carpathians: biostratigraphy, species diversity and paleoecology.

Účasť a prezentácia výsledkov projektov APVV-14-0118 a VEGA 2/0034/16 čiastočne kompenzovala prehlbujúci sa odstup od špičkovej úrovne stratigrafického výskumu na svetových pracoviskách.

V rámci pracovného stretnutia subkomisie pre kriedové obdobie, ICS Subcommission on Cretaceous Stratigraphy, doc. J. Michalík ako zástupca predsedu beriaskej pracovnej skupiny, prof. Williama A. P. Wimbledona podal správu o činnosti skupiny vrámci hranice titón–berias, vrátane návrhu na globálny profil GSSP, Tre Maroua v JV Fancúzsku.

Dobré meno ÚVZ SAV v medzinárodnej stratigrafickej komunite pre jurské a kriedové obdobie je spájané s úspešnou konferenciu Jurassica XIV v Bratislave 2019 a so žiadanou publikáciou z tejto konferencie (Fekete K., Michalík J. & Reháková D. (Eds.) 2019: XIVth Jurassica Conference and Workshop of the ICS Berriasian Group. Field Trip Guide and Abstracts Book. Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 1–192. ISBN: 978-80-85754-41-4).

Text a foto: Kamil Fekete

Príloha

Účastníci kongresu STRATI 2019