Aktuality

CEM SAV – líder v experimentálnej neonatológii

Vložil(a): A. Nozdrovická, 19.6.2019, videné 248-krát

V dňoch 13. – 14. júna sa na pôde Ústavu experimentálnej farmakológie (ÚEFT) Centra experimentálnej medicíny (CEM) SAV v Bratislave uskutočnilo Sympózium klinickej a experimentálnej neonatológie (CENS, Clinical & Experimental Neonatology Symposium). Organizátormi sympózia s medzinárodnou účasťou boli Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV a Farmakologický ústav (FÚ) 1. lekárskej fakulty (1.LF) a Všeobecnej fakultnej nemocnice (VFN) Univerzity Karlovej v Prahe.

Cieľom podujatia bolo umožniť stretnutie lekárov-neonatológov spolu s teoretikmi-experimentátormi z oblasti prenatálnej, perinatálnej a neonatálnej starostlivosti o zdravie plodu a novorodenca. Hlavným zámerom organizátorov bolo, aby renomovaní odborníci z klinickej a experimentálnej praxe vzájomnou výmenou svojich najnovších poznatkov a skúseností prispeli do spoločnej diskusie o aktuálnych problémoch súčasnej neonatológie na Slovensku z akademického/teoretického hľadiska, ako aj z praktického hľadiska. Tento zámer vystihuje podtitul názvu sympózia Bridging the Gap. Motto podujatia bolo Happy Mother – Happy Child.

Sympózium, ktorého hlavným rokovacím jazykom bola angličtina, bolo rozdelené do dvoch logických sekcií – experimentálnej a klinickej. V zmysle zámeru organizátorov bola v Experimentálnej sekcii nosným príspevkom klinická prednáška o Zriadení a výsledkoch Národného registra perinatálnej asfyxie, hypoxicko-ischemickej encefalopatie (HIE) a celotelovej riadenej hypotermie na Slovensku, ktorú prezentovala dr. Klaudia Demová z Neonatologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. A – vice versa – v rámci Klinickej sekcie odznela nosná prednáška o experimentálnych modeloch neonatálnej HIE (nHIE) pre potreby hľadania a testovania účinnej farmakologickej a nefarmakologickej intervencie voči nHIE, ktorú predniesol dr. Ivo Juránek z CEM SAV. 

V Experimentálnej sekcii ďalej odznel celý rad prednášok z experimentálnych štúdií, napr. na tému funkčného poškodenia vyvíjajúceho sa mozgu a sledovania neurovývinových porúch v experimente (dr. Michal Dubovický, CEM SAV), hľadanie kľúčových mechanizmov nHIE na bunkovej úrovni (dr. Joy Hoskeri, India) a molekulárnej úrovni (dr. Dominika Luptáková, CEM SAV); ďalšie príspevky sa venovali spôsobom hodnotenia teratogennych rizik látok podávaných v tehotenstve (doc. Eduard Ujházy, CEM SAV), spôsobom histologického hodnotenia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana (Mgr. Michal Regeš, CEM SAV) a experimentálnym prístupom v hodnotení neurovývinových porúch v dôsledku nHIE pri novorodených potkanoch (Mgr. Sonam Kapoor, CEM SAV). Príspevky klinickej sekcie boli zamerané predovšetkým na súčasnú liečbu nHIE - famakologickú a nefarmakologickú, ktorú rutinne predstavuje (iba) riadená hypotermia.

Ako spomenuli viacerí prednášajúci, v súčasnej klinickej praxi absentuje dostatočne účinná liečba perinatálnej asfyxie a nHIE. Príspevky kolegov z Prahy sa venovali farmakologickým spôsobom aditívnej liečby za účelom potenciácie hypotermickej neuroprotekcie (dr. Pavlína Pokorná, FÚ 1.LF a VFN UK, Praha) a prevencie kŕčov antikonvulzívnymi farmakami (dr. N. Švestková, FÚ 1.LF a VFN UK, Praha). Prof. Ingrid Brucknerová z Novorodeneckého oddelenia intenzívnej medicíny LF UK a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCh) v Bratislave venovala svoju prednášku neonatálnemu stresu a jej kolegovia sa venovali významu enterálnej výživy u vysokorizikových novorodencov (dr. Nikola Cinková, LF UK a NÚDCh, Bratislava) a spôsobom priameho merania oxygenácie tkanív u novorodencov (dr. Dušan Doboš, LF UK a NÚDCh, Bratislava).

V záverečnom príhovore riaditeľ ÚEFT CEM SAV dr. M. Dubovický vyzdvihol vysokú úroveň sympózia z odborného aj organizačného hľadiska. Vyslovil veľké poďakovanie organizátorom v osobe dr. I. Juránka z (CEM SAV, Bratislava) a dr. P. Pokornej (FÚ 1.LF a VFN UK, Praha). Zároveň vyjadril presvedčenie, že formát tohto podujatia predstavuje jedinečné východisko pre založenie novej tradície a pravidelné stretávanie sa odborníkov; jeho výnimočné poňatie spočíva v preklenutí problematiky zdravia novorodencov bezprostredným zdieľaním aktuálnych poznatkov z klinickej praxe, ako aj experimentálnych laboratórií. Záverom dr. Dubovický s hrdosťou a potešením konštatoval, že účastníci sympózia sa vyjadrili o CEM SAV ako o prakticky jedinom pracovisku v rámci celého bývalého Česko-Slovenska, ktoré sa dlhodobo a systematicky venuje vedeckému výskumu v oblasti prenatálnej, perinatálnej a neonatálnej starostlivosti o zdravie plodu a novorodenca. V rámci daného priestoru je skutočne CEM SAV lídrom experimentálnej neonatológie, pričom poznatky získané v laboratóriách jednotlivých výskumných tímov sa následne uplatňujú priamo v klinickej praxi.

Ivo Juránek, Pavlína Pokorná

Ilustračné foto

Príloha

Ilustračné foto