Aktuality

Publikácia Valérie Regecovej z CEM SAV v Nature

Vložil(a): A. Nozdrovická, 11.6.2019, videné 315-krát

Časopis Nature publikoval štúdiu, na ktorej sa podieľala aj RNDr. Valéria Regecová z Centra experimentálnej medicíny SAV (Ústav normálnej a patologickej fyziológie). Analyzuje regionálne a globálne trendy vo výskyte obezity od roku 1985 do roku 2017 na základe údajov z 200 krajín. 

Štúdiu vypracoval kolektív autorov NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), zameraný na monitorovanie rizikových faktorov neprenosných ochorení, ktorý úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) prostredníctvom Centra spolupráce WHO pre dohľad a epidemilógiu v Londýne (Imperial College).

Celosvetový nárast prevalencie obezity sa často dával do súvislosti s narastajúcou urbanizáciou, keďže počas uplynulých štyroch dekád sa významne zvýšil podiel obyvateľstva žijúceho v mestách. Tento rozšírený a dosiaľ všeobecne akceptovaný názor nedávno vyvrátila štúdia v časopise Nature (“Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults”). Analýza trendov na základe 112 miliónov originálnych údajov z antropometrických meraní od roku 1985 do roku 2017 ukázala, že s výnimkou žien v subsaharskej Afrike narastá prevalencia nadmernej hmotnosti vrátane obezity rovnakým tempom alebo rýchlejšie vo vidieckych oblastiach ako v mestách. Týka sa to najmä regiónov s nízkymi a strednými príjmami. V niektorých krajinách (vrátane Slovenska) sa rozdiely medzi mestským a vidieckym obyvateľstvom postupne stierajú. V iných oblastiach sa zistila nadmerná spotreba kalórií nízkej kvality, spotreba spracovaných sacharidov, ktoré sa stali dostupnejšími prostredníctvom národných a nadnárodných spoločností aj na vidieku, kde v minulosti prevládali doma spracované potraviny. Tieto výsledky poukazujú na naliehavú potrebu integrovaného finančného aj fyzického prístupu k zdravým potravinám a jeho posilnenie na vidieku a v chudobnejších krajinách všeobecne. (sča)

Link na publikáciu TU.

Príloha

Graf č. 1
Príloha

Graf č. 2