Aktuality

Slovenský štát v základných súradniciach

Vložil(a): S. Ščepán, 15.3.2019, videné 651-krát

Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Dokumentačné stredisko holokaustu v spolupráci so Slovenským národným múzeom - Múzeom kultúry karpatských Nemcov a Filozofickou fakultou UK usporiadali v Bratislave 14. marca na pôde SAV vedeckú konferenciu „80 rokov po“ o vzniku, existencii a súvislostiach Slovenského štátu z rokov 1939 – 1945.

Ponúkla prehľad najdôležitejších aspektov fungovania režimu. Otvoril ju zástupca riaditeľa Historického ústavu SAV Adam Hudek, PhD., ktorý pripomenul, že práve toto historické obdobie a jeho aspekty sú zrejme najlepšie a najkomplexnejšie preskúmaným úsekom v dejinách Slovenska. "Slovenský štát je neustále obdobím, ktoré púta pozornosť historikov, ale i širokej verejnosti.  No napriek väčšej miere vedomostí, ktoré máme napríklad o zločinoch ľudáckeho režimu, sa nemení rétorika jeho obhajcov,“ upozornil.

Slovenský štát vznikol krátko pred druhou svetovou vojnou ako priamy dôsledok zhoršujúcej sa medzinárodnej politickej situácie, vnútropolitického vývoja a hrubého nátlaku hitlerovského Nemecka. Slovensko, výrazne okyptené o južné územia zabrané Maďarskom a časť Oravy a Spiša, ktoré boli zabrané Poľskom, vyhlásilo 14. marca 1939 samostatnosť. Česká časť spoločnej republiky sa stala súčasťou nacistickej Tretej ríše ako Protektorát Čechy a Morava.

Sériu prednášok a následných diskusií uviedol PhDr. Ivan Kamenec, CSc. z Historického ústavu SAV, ktorý sa venoval vývojovým stupňom a špecifikám politického režimu Slovenskej republiky 1939 -1945. Hovoril o smerovaní k totalite, o otvorenej alebo sofistikovanej likvidácii politických strán aj o postupnom rozklade vnútorného rozkladu režimu po roku 1940. Pripomenul tri piliere, o ktoré sa chcela opierať domáca totalita – kresťanský svetonázor, stavovské usporiadanie a nacionalizmus, ktorý prerastal do intolerancie. V ďalších prednáškach a následných diskusiách sa hovorilo o politike antisemitizmu a holokauste (Eduard Nižňanský, z FiF UK) o arizačnom procese a jeho dôsledkoch (Ján Hlavinka, HÚ SAV), o Slovensku ako satelite nacionálnosocialistického Nemecka (Michal Schvarc, HÚ SAV a SNM), ale aj o ďalších témach a súvislostiach existencie Slovenského štátu.

„Konferencia je akýmsi zhrnutím doterajších poznatkov, ktoré v posledných tridsiatich rokoch zaznamenali historici pri skúmaní histórie Slovenského štátu,“ naznačil jednu z jej ambícií Michal Schvarz. Pozoruhodné boli aj témy existencie Slovenska v hospodárskom priestore nacistického Nemecka (Ľudovít Hallon, HÚ SAV) aj ľudáckej minulosti (Michala Lônčiková, FiF UK a Adam Hudek, HÚ SAV.) (spn)

Foto: Stano Ščepán a Vladimír Šimíček

 

 

Príloha

PhDr. Ivan Kamenec, CSc. z Historického ústavu SAV.