Aktuality

Špecifiká prekladu literárnej reportáže a transkulturalita

Vložil(a): A. Nozdrovická, 14.3.2019, videné 302-krát

Špecifikám prekladu literárnej reportáže a transkulturalite sa venovala prednáška Mgr. Anity Račákovej, PhD., ktorá sa konala 6. marca v Ústave svetovej literatúry SAV.

V úvode prednášky sa Anita Račáková venovala krátkej charakteristike literárnej reportáže ‒ žánru, ktorý sa vyznačuje synkretizmom faktografie a subjektívneho, beletrizovaného spracovania objektívnej reality. Prednáška priblížila prostredníctvom analýzy ukážok z prekladov diel Ryszarda Kapuścińského ‒ otca poľskej školy reportáže ‒ špecifiká translácie tohto žánru, vyplývajúce z transkulturality beletrizovaného reportážneho textu, v ktorom autor sprostredkúva cudziu kultúru vnímanú cez filter vlastnej kultúrnej identity (v prípade vybraných Kapuścińského diel ide o vzťah poľskej a etiópskej, ruskej či iránskej kultúry). Prednáška analyzovala, aké podoby môže v prekladoch reportáží nadobúdať transkulturalita, ktorú z kultúr vstupujúcich „do hry“ si prekladateľ volí ako smerodajnú, alebo ako sa vo vzťahu k týmto kultúram identifikuje.

Mgr. Anita Račáková, PhD. vyštudovala slovenský jazyk a literatúru ‒ slavistiku (so špecializáciou na poľský jazyk) na Prešovskej univerzite. Doktorandské štúdium v odbore slavistika ‒ slovanské jazyky absolvovala na Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV. Od roku 2000 pracuje ako odborná asistentka na UMB v Banskej Bystrici, kde vyučuje poľský jazyk a kultúru. Výskumne sa venuje slovensko-poľským jazykovým vzťahom so zameraním na odbornú komunikáciu, odborný text a terminológiu, didaktiku odborného poľského jazyka či hybriditu v preklade a terminológii. Je spolueditorkou zborníka Słowiański dialog kulturowy: studia leksykalne i gramatyczne (Banská Bystrica, 2014), spoluautorkou učebnice Dvojjazyčná učebnica jazykovej komunikácie pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí (Lublin, 2016) a spoluredaktorkou zborníka Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich (Kraków, 2017).

Text a foto: Dobrota Pucherová, ÚSvL SAV

Príloha

Zľava prof. doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., a Mgr. Anita Račáková, PhD.