Aktuality

Smútime za RNDr. Ferdinandom Šporkom, DrSc.

Vložil(a): S. Ščepán, 11.2.2019, videné 799-krát

Ústav zoológie SAV s hlbokým zármutkom oznamuje, že nás vo veku 67 rokov navždy opustil náš kolega RNDr. Ferdinand Šporka, DrSc. (*3. 12. 1951 –†6. 2. 2019). Dokiaľ mu to zdravotný stav v posledných týždňoch dovoľoval, stále sa intenzívne zaujímal o chod svojho oddelenia a o aktuálne dianie na ÚZ SAV.

RNDr. Ferdinand Šporka, DrSc., bol rodákom z Bratislavy. Po ukončení gymnázia študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave špecializáciu systematická zoológia a entomológia. V roku 1979 získal titul RNDr. Vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.) obhájil na Přírodovědecké fakulte Univerzity Karlovy v Prahe v roku 1988 v odbore hydrobiológia a tomuto odboru zostal verný až do smrti.

V rokoch 1975 – 1990 bol zamestnaný v Ústave rybárstva a hydrobiológie v Bratislave. Po vzniku Ústavu zoológie a ekosozológie SAV sa oddelenie hydrobiológie stalo v roku 1991 súčasťou tohto novovytvoreného ústavu. V júni 1991 sa stal Dr. Šporka vedúcim oddelenia hydrobiológie a túto funkciu zastával až do roku 2008, keď došlo k reorganizácii Ústavu zoológie SAV. V roku 2016 sa stal vedúcim sekcie (a neskôr oddelenia) ekológie živočíchov.

Aktívne sa zapájal do riešenia medzinárodných projektov, ako zodpovedný riešiteľ koordinoval štyri projekty rámcového programu EÚ. Okrem toho bol zodpovedným riešiteľom viacerých projektov VEGA. Koordinoval aj projekty revitalizácie Hrona aj Moravy v spolupráci s VÚVH Bratislava a partnerskými organizáciami v Rakúsku. Vypracoval viacero štúdií pre Ministerstvo životného prostredia SR a pre vládneho splnomocnenca Ministerstva pôdohospodárstva SR pre výstavbu vodných diel na Dunaji. Bol garantom implementácie rámcovej Smernice o vodách za skupinu bentické bezstavovce, tiež bol menovaný ministrom životného prostredia za člena komisie pripravujúcej zonáciu TANAP-u.

Vo svojej práci sa zameral najmä na výskum zoobentosu, ekológie vôd záplavových území, horských jazier a potokov a na vplyv globálnych klimatických zmien na makrozoobentos. Venoval sa aj štruktúre a dynamike bentických spoločenstiev, ekológii a taxonómii máloštetinavcov a rôznonôžok a tiež štúdiu organickej hmoty v usadeninách.

RNDr. Ferdinand Šporka, DrSc., bol školiteľom štyroch doktorandov vo vedných odboroch Zoológia a Hydrobiológia. Prednášal na Katedre ekológie PríF UK v Bratislave aj na Katedre ekológie a hydrobiológie PřF UK v Prahe. Vyvrcholením jeho vedeckých aktivít bola obhajoba veľkého doktorátu v roku 2014, keď sa zároveň stal garantom vedného odboru Zoológia na ÚZ SAV. Je autorom viac ako 140 pôvodných vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch a monografiách.

Česť jeho pamiatke!

Ľubomír Vidlička, Alžbeta Darolová, ÚZ SAV

 

 

Príloha

RNDr. Ferdinand Šporka, DrSc.