Aktuality

Stanovisko SAV k stavu transformácie organizácií SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 16.1.2019, videné 880-krát

Vzhľadom na mnohé otázky z vnútorného prostredia SAV aj z verejnosti, Predsedníctvo SAV na svojom zasadaní dňa 10. januára 2019 prijalo nasledovné stanovisko:

Schválením novely zákona o SAV 11. septembra 2018 sa všetky organizácie SAV vrátili do formy rozpočtových alebo príspevkových organizácií v termíne 26. septembra 2018. Následne SAV podnikla príslušné kroky zamerané na možnosť transformácie vedeckých organizácií podľa predmetnej novely do konca roka 2018. Na základe stanovísk príslušných ministerstiev, ktoré musia byť pri realizácii novely  súčinné, sa ukázalo, že takúto transformáciu nebolo možné uskutočniť bez zrušenia transformujúcich sa organizácií a ich opätovného zakladania.

Tento proces a) nebol v stanovenom termíne prakticky uskutočniteľný a b) tento proces by viedol k nenapraviteľným stratám na štátnom majetku, o ktorý sa súčasné organizácie starajú aj z mimorozpočtových zdrojov, ku strate oprávnení uskutočňovať špecifický výskum, zamedzil by možnosť vykonávať aktuálne doktorandské štúdium, viedol by k strate kontinuity organizácií s mnohoročnou históriou, atď. Podobné stanovisko k možnosti transformácie podľa platného zákona vyjadril aj Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorý kontroloval proces transformácie SAV. Najvyšší kontrolný úrad navrhol transformáciu SAV na verejné výskumné organizácie legislatívne upraviť novým spôsobom. 

SAV navrhuje, aby celý proces transformácie SAV bol zasadený do kontextu ucelenej koncepcie organizácie výskumu a vývoja v SR. Bez takejto premyslenej koncepcie, ktorá bude obsahovať audit výskumného priestoru SR, základný rámec štátnej vednej politiky, systém hodnotenia a financovania výskumu a vývoja v SR a návrh nového zákona o SAV, vidí SAV transformáciu na verejné výskumné inštitúcie rovnako rizikovú, ako predošlý pokus. Súčasný stav nie je optimálny a do určitej miery limituje možnosti SAV napr. v porovnaní so slovenskými verejnými vysokými školami, ale umožňuje  vedeckú prevádzku a plnenie  funkcii SAV tak ako v období do 30. 6. 2018.  Vzhľadom na uvedené skutočnosti SAV v súčasnosti preferuje zotrvanie organizácií SAV vo forme rozpočtových a príspevkových organizácií.

 

 

Príloha

Logo SAV