Aktuality

Ocenenia SAV pre II. OV: Zlatú medailu SAV dostal Miroslav Koóš

Vložil(a): A. Nozdrovická, 18.10.2018, videné 680-krát

„Chemický ústav je výkladnou skriňou Slovenskej akadémie vied od začiatku jej existencie, preto som rád, že dnes oceňujeme medailami SAV troch pracovníkov tohto ústavu,“ povedal v úvode dnešného slávnostného odovzdávania vyznamenaní vedeckým pracovníkom z II. oddelenia vied predseda akadémie prof. Pavol Šajgalík. Ocenenia získali:

Ing. Miroslav Koóš, DrSc. (Zlatá medaila SAV),

Ing. Mária Mastihubová, PhD. (Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách),

Ing. Ema Paulovičová, CSc.(Čestná plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách).

Ing. Miroslavovi Koóšovi, DrSc., riaditeľovi Chemického ústavu SAV, Vedecká rada SAV udelila najvyššie vyznamenanie akadémie Zlatú medialu SAV ako výraz ocenenia nesporných vysokých vedeckých a ľudských kvalít. Z laudácia, ktoré predniesol prof. Juraj Koppel, podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu, uvádzame:

Miroslav Koóš nastúpil na Chemický ústav SAV po skončení vysokej školy v roku 1976. V prvej časti svojej vedeckej kariéry sa venoval najmä syntéze, izolácii a charakterizácii 5- a 6-článkových heterocyklických zlúčenín. Neskôr sa venoval predovšetkým výskumu sacharidov a ich derivátov – glykonjugátov. V súčasnosti sa zameriava na syntézu a stanovenie štruktúry biologicky aktívnych iminosacharidov, konkrétne deriváty štrukturálne príbuzných swainsonínu. Absolvoval dva dlhodobé študijné pobyty na Standford University (USA). Je autorom a spoluautorom 84 publikácií vo vedeckých časopisoch a predniesol 13 pozvaných prednášok na významných vedeckých podujatiach.

Ing. Koóš sa venuje aj výchove mladých vedeckých pracovníkov. Aktívnou činnosťou v Sneme SAV, vedeckých spoločnostiach a mnohých komisiách SAV aj iných prispel k napĺňaniu cieľov SAV. Významne prispel k zviditeľneniu a posilneniu pozície Chemical Papers.

Na Chemickom ústave SAV zastával viaceré vedúce funkcie. Od roku 2011 je jeho riaditeľom. Je držiteľom Čestnej plakety SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách a Medaily SAV za podporu vedy.

Ing. Eme Paulovičovej, PhD. udelila SAV Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách za odbornú a pedagogickú prácu v imunochémii glykokonjugátov a vedeckú prácu v oblasti imunobiologického výskumu. Z laudácia predneseného Ing. Máriou Omastovou, DrSc., členkou Predsedníctva SAV:

Ing. Ema Paulovičová, PhD., absolvovala Biomedícínske inžinierstvo na Chemickotechnologickej fakulte STU. Od februára 2004 pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka v Chemickom ústave SAV na oddelení Imunochémie glykokonjugátov, kde odborne a metodicky vedie imunobiologický výskum. Je školiteľkou a školiteľkou-špecialistkou pre imunológiu pre doktorandské štúdium pre FCHPT STU a PriF UK, má skúsenosti s vedením a koordináciou VEGA projektov.

Rozvíja širokú medzinárodnú vedeckú spoluprácu s pracoviskami v Rusku aj USA. Klinicky spolupracuje s oddelením klinickej imunológie a alergológie v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave a s Imunologickým ústavom LF UK. V roku 2017 jej udelili bronzovú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Ing. Márii Mastihubovej, PhD. udelila SAV Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách za výsledky výskumu v oblasti chemoenzymatických metód v  syntéze významných produktov. Z laudácia, ktoré uviedla Mária Omastová:

Mária Mastihubová v roku 1991 absolvovala FCHPT STU Bratislava. V roku 1998 nastúpila na Chemický ústav SAV, pracovala v Laboratóriu enzymológie sacharidov. Preorientovala sa na chémiu sacharidov, pričom v širokej miere začala kombinovať metódy organickej syntézy s biokatalytickými postupmi. Pripravila niekoľko nových substrátov pre štúdium substrátovej špecificity a mechanizmu účinku mikrobiálnych hemicelulolytických enzýmov často originálnymi chemoenzymatickými postupmi. Pre veľký záujem zahraničných laboratórií sú niektoré z nich pripravované na komerčnej báze.

Absolvovala študijný pobyt na Université Paris-Sud, Orsay, kratšie pobyty na National Center for Agriculture Utilization research v USA.

Od roku 2004 buduje Laboratórium organickej syntézy a biokatalýzy, ktorého je vedúcou. Venuje sa vývoju nových, selektívnych a enviromentálne významných, chemoenzymatických postupov v syntéze substrátov pre detekciu nových enzýmov využiteľných pre degradáciu biomasy a prípravu terapeuticky významných prírodných látok, resp. ich analógov.

Za svoju doterajšiu činnosť získala Cenu podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2007 v kategórii Vedecko-technický tím roka a  Cenu SAV v roku 2007 za vedecko-výskumnú činnosť kolektívu pracovníkov Chemického ústavu SAV pod vedením RNDr. Petra Bieleho, DrSc.

Ako povedal na záver slávnostného odovzdávanie cien predseda SAV, je rád, že v akadémii je stále dosť ľudí vysokých kvalít, ktorí si zaslúžia ocenenia. Tí dnes ocenení sa v ďakovných rečiach vzácne zhodli – vyznamenania sú pre nich hlavne motiváciou do ďalšej práce. (an)

Foto: Marcel Matiašovič

Príloha

Ocenení vedci z II. oddelenia vied SAV
Príloha

Zlatá medaila SAV pre Miroslava Koóša. Na snímke s Pavlom Šajgalíkom
Príloha

Ema Paulovičová si prevzala z rúk predsedu SAV Čestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách.
Príloha

Mária Mastihubová s čestnou plaketou SAV za zásluhy v biologických vedách